Language Switcher

RJ Social Icons

همکاری مردم سرپل در تأمین صلح و امنیت

بمنظور سهمگیری و تشریک مساعی مردم در تأمین امنیت و استقرار صلح در ولایت سرپل، به تأریخ ۹ جدی سال روان، همایش وسیعی از طرف کمیتۀ صلح ولایتی سرپل با img sarepul people cooperation for peace jadi 9 1اشتراک برخی از مسؤولین ادارات دولتی، نهاد های مدنی، بزرگان، موسفیدان، نمایندۀ شورای ولایتی و مسؤولین کمیتۀ صلح ولایتی سرپل در آن ولایت تدویر یافت.
در آغاز محفل آیاتی از قرآن عظیم الشأن تلاوت گردید، سپس ثمرالدین سروش معاون ملکی یکی از ارگان های امنیتی آن ولایت در رابطه به ارزش صلح و امنیت در حیات جامعه و مردم به تفصیل صحبت نموده، از اشتراک کننده گان همایش خواست تا درین راستا با نهاد های مسؤول همکاری بیشتر نمایند. بعداً مولوی نقیب الله رئیس کمیتۀ صلح ولایتی سرپل ضمن قدردانی از همکاری های مداوم مردم در جهت تحقق پروسۀ صلح، از آنان خواست تا همکاری های شان را بیشتر از پیش گسترش داده، نگذارند تا دشمنان   بمنظور سهمگیری و تشریک مساعی مردم در تأمین امنیت و استقرار صلح در ولایت سرپل، به تأریخ ۹ جدی سال روان، همایش وسیعی از طرف کمیتۀ صلح ولایتی سرپل با اشتراک برخی از مسؤولین ادارات دولتی، نهاد های مدنی، بزرگان، موسفیدان، نمایندۀ شورای ولایتی و مسؤولین کمیتۀ صلح ولایتی سرپل در آن ولایت تدویر یافت.
در آغاز محفل آیاتی از قرآن عظیم الشأن تلاوت گردید، سپس ثمرالدین سروش معاون ملکی یکی از ارگان های امنیتی آن ولایت در رابطه به ارزش صلح و امنیت در حیات جامعه و مردم به تفصیل صحبت نموده، از اشتراک کننده گان همایش خواست تا درین راستا با نهاد های مسؤول همکاری بیشتر نمایند. بعداً مولوی نقیب الله رئیس کمیتۀ صلح ولایتی سرپل ضمن قدردانی از همکاری های مداوم مردم در جهت تحقق پروسۀ صلح، از آنان خواست تا همکاری های شان را بیشتر از پیش گسترش داده، img sarepul people cooperation for peace jadi 9 2نگذارند تا دشمنان   آسایش مردم مانع حفظ صلح و پیشرفت اقتصادی در آن ولایت گردند.
در اخیر این نشست اشتراک کننده گان آماده گی کامل شان را جهت ادامۀ همکاری برای تأمین و حفظ صلح و امنیت در آن ولایت ابراز نمودند. گزارش می افزاید که همچنان مسؤول کمیتۀ صلح ولایتی سرپل به تأریخ 8جدی به مسجد جامع گزشاهان آن ولایت رفته و ضمن اشتراک در نماز جمعه، ازمردم خواست تا اتفاق و اخوت  اسلامی شان را حفظ نموده، نگذارند که کار و زنده گی صلح آمیز مردم از طرف دشمنان صلح به خطر موجه گردد.آسایش مردم مانع حفظ صلح و پیشرفت اقتصادی در آن ولایت گردند.
در اخیر این نشست اشتراک کننده گان آماده گی کامل شان را جهت ادامۀ همکاری برای تأمین و حفظ صلح و امنیت در آن ولایت ابراز نمودند. گزارش می افزاید که همچنان مسؤول کمیتۀ صلح ولایتی سرپل به تأریخ 8جدی به مسجد جامع گزشاهان آن ولایت رفته و ضمن اشتراک در نماز جمعه، ازمردم خواست تا اتفاق و اخوت  اسلامی شان را حفظ نموده، نگذارند که کار و زنده گی صلح آمیز مردم از طرف دشمنان صلح به خطر موجه گردد.

د ۱۳۹۶ کلیز