Language Switcher

RJ Social Icons

تدویر همایش صلح بخاطر مبارزه با فساد اداری در هرات

بمنظور جمع آوری طرح ها و نظریات مسؤولین دولتی و غیر دولتی در مورد راهکار های تامین صلح در کشور به تاریخ ۲۰ ثور سال روان جلسۀ هماهنگی و مشوره دهی img herat peace gathering corrup sawr 20نهادهای مرتبط با پروسۀ صلح زیر نام«عوامل و تبعات فساد اداری و رابطۀ آن با صلح وهمچنان راهکارهای مبارزه علیه فساد وکمک به روند صلح» از سوی دفتر ولایتی رادیو کلید با هماهنگی کمیتۀ صلح ولایتی هرت  در آن ولایت دایرگردید.
درین محفل که برخی از مسؤولین ادارات دولتی و غیر دولتی، فعالین جامعۀ مدنی، نماینده گان شورای ملی و گزارشگران رسانه ها حضور داشتند، ابتداء احمد زاهد اوبه وال نمایندۀ ریاست مبارزه علیه فساد اداری درمورد عوامل فساد اداری و تاثیر منفی آن بالای پروسۀ صلح صحبت نموده گفت:
عدم ثبات یکی از چالش های عمده میباشد که زمینه ساز آن میگردد تا کارمند و یا مسؤول یک اداره منافع ملی را فدای منافع شخصی خود نموده، دست به خیانت و فساد اداری میزند. وی همچنان یاد آور شد که نبود شغل برای مردم در مناطق نا امن یکی دیگر از چالش ها و عامل مهم بی ثباتی در کشور است که سبب پیوستن جوانان به صفوف مخالفین مسلح میگردد.
بعداً سید عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات، شیرافضل پوپل نمایندۀ کمیتۀ صلح ولایتی هرات و شمار دیگری از اشتراک کننده گان محفل در مورد فساد اداری و ارتباط آن با صلح صحبت نموده، تاکید ورزیدند که باید مردم در همکاری با نهاد های دولتی برای محو فساد اداری، اراده قوی داشته باشند وعلیه فساد اداری مبارزۀ جدی نمایند.
در بخش اخیر برنامه، اشتراک کننده گان محفل، طرح ها و نظریات شان را برای محو کامل فساد اداری و ایجاد یک ادارۀ سالم و عاری از نا هنجاری ها و نا بسامانی های موجود مطرح نمودند که از طرف مسؤولان برگزاری جلسه یادداشت صورت گرفت. همچنان تصمیم اتخاذ گردید تا موضوعات پیشنهادی، در جلسۀ کمیتۀ صلح ولایتی هرات نیز مطرح و تطبیق آن پیگیری گردد.

د ۱۳۹۶ کلیز