Language Switcher

RJ Social Icons

ورکشاپ آموزشی تبادل تجارب تعلیمات صلح در هرات دایرشد

به منظور تقویت فرهنگ صلح وگسترش نقش مشارکت زنان در پروسه صلح،نخستین ورکشاپ صلح زیرنام "ورکشاپ سالانۀ آموزشی تبادل تجارب تعلیمات صلح"  به تاریخ ۱۳img herat edu workshop sawr 13 1 ثور سال روان در ولایت هرات دایر گردید.
درین ورکشاپ یک روزه که از طرف ریاست امور زنان ولایت هرات به همکاری دفتر ورلدویژن برگزار شده بود،هیاٌت رهبری کمیتۀ صلح ولایتی هرات، نماینده های مردم در شورای ملی، رئیس امورزنان، نماینده های وزارت امورخارجه، رئیس شورای ولایتی غور وبرخی دیگراز کارمندان ادارات دولتی و ولسوالی های ولایت هرات اشتراک ورزیده بودند.
درآغاز محمد شفیع کریمی مدیر پروژۀ تعلیمات صلح دفتر ورلدویژن درهرات، پیرامون فعالیت های این پروژه معلومات ارائه نمود، سپس خلیل احمد شهیدزاده، نماینده مردم هرات در شورای ملی در مورد نقش ومشارکت مردم بخصوص زنان در پروسه صلح صحبت نموده، فعالیت پروژه مذکور را در جهت تحکیم صلح مؤثر وارزنده خواند.
بعداً مولوی غلام سرور رئیس کمیتۀّ صلح ولایتی هرات و آقای مودودی رئیس شورای ولایتی غور img herat edu workshop sawr 13 2در مورد ورکشاپ متذکره صحبت نموده، نتایج این همایش ها را در تقویت پروسه صلح مفید وارزنده خواندند.
دربخش اخیر ورکشاپ سخنرانان بالنوبه در رابطه به چگونه گی تعلیمات صلح وتاثیرات مثبت آن بالای جامعه صحبت نموده، به سوالات اشتراک کننده گان پاسخ ارائه کردند.
این برنامه که در سطوح ولایات هرات وغور به هدف بررسی فعالیت یک ساله پروسه صلح برگزارگردیده است، پروسه تطبیق آن در هماهنگی مشترک ازسوی دارالانشای کمیته صلح ولایتی هرات وریاست های معارف وامور زنان آن ولایت نظارت می گردد.

د ۱۳۹۶ کلیز