Language Switcher

RJ Social Icons

تدویر کنفرانس صلح درهرات

به منظور توضیح وتشریح نقش ومشارکت جوانان وزنان در تقویت روند صلح به تاریخ ۱۳ ثور سال روان کنفرانس از سوی شبکه زنان افغان مقیم هرات با هماهنگی img herat peace conf sawr 13دارالانشای کمیتۀ صلح ولایتی هرات،در آن ولایت برگزار شد.
درین کنفرانس که هدف از آن ایجاد تفاهم با رسانه ها وجلب همکاری آنان بخاطر انعکاس صدای زنان وجوانان بود، مسؤولین دولتی ولایت،مسؤولین رسانه های هرات وشماری از زنان وجوانان آن ولایت حضور داشتند.
در آغاز کنفرانس،عبدالظاهر اضطرابی هماهنگ کنندۀ دفتر شبکۀ زنان افغان در هرات،طی صحبتی از همکاری رسانه های ولایت هرات در راستای تحقق پروسه صلح ابراز قدردانی نموده،از مسؤولین رسانه های مذکور خواست تا صدای صلح خواهی زنان وجوانان را از طریق رسانه های شان گسترش داده،رساتر سازند.
سپس بشیر طارق نماینده یکی از ر سانه های هرات ضمن یاد آوری از سهم ونقش بانوان در تطبیق پروسه صلح وبازتاب آن از طریق رسانه های ولایت هرات، متعهد گردید تا فعالیت زنان وجوانان در پروسه صلح را در رسانه های مربوط شان بیشتر از قبل انعکاس دهند. همچنان شمار دیگری از مسؤولان رسانه های محلی هرات نیز باالنوبه صحبت نموده، بخاطر اطلاع رسانی وبازتاب دستاوردها وفعالیت های زنان وجوانان در راستای صلح وعده سپردند.
دراخیر احمد یما امینی مسؤول دارالانشای کمیته صلح ولایتی هرات از همکاری نهادهای مدنی از جمله شبکه زنان افغان ورسانه های ولایت هرات در توضیح ارزشهای اساسی پروسه صلح میان مردم، ابراز امتنان نموده، تاکید ورزید تا در هماهنگی با کمیته صلح ولایتی، این فعالیت ها را تقویت بخشند.
کنفرانس پس از ارائه نظریات وپیشنهادات اشتراک کننده گان با دعای خیر پایان یافت.

د ۱۳۹۶ کلیز