Language Switcher

RJ Social Icons

زنان و جوانان ولایت هرات آمادۀ سهمگیری در پروسۀ صلح اند

به ادامۀ فعالیت های داد خواهی قبلی از سوی شبکۀ زنان افغان در ولایت هرات، به تاریخ ۱۰ حوت سال روان    همایش گسترده یی زیر نام « دادخواهی در مورد چگونه گی نقش جوانان و زنان در پروسۀ صلح » با اشتراک جوانان و زنان در آن ولایت برگزار گردید.
img herat youths role inpeace hoot 10در محفل متذکره که در سالون کنفرانس های کمیتۀ صلح ولایتی هرات برگزار شده بود، رؤسای کمیتۀ صلح و دارالانشای صلح ولایتی هرات، رئیس شبکۀ زنان افغان در هرات و بیش از ۲۵ تن جوانان و زنان فعال از نهادهای مختلف مدنی هرات شرکت ورزیده بودند.
در آغاز عبد الظاهر اضطرابی هماهنگ کنندۀ دفتر شبکۀ زنان افغان در هرات پیرامون این محفل که به هدف توانمند سازی و تقویۀ زنان و جوانان در راستای تحقق صلح در کشور برگزار گردیده بود، صحبت نمود.
بعدا خانم حصینه نیکزاد رئیس شبکۀ زنان افغان و عضو کمیتۀ صلح ولایتی هرات در مورد چگونگی نقش و مشارکت زنان و جوانان در تسریع پروسۀ صلح و تصمیم گیری های سیاسی صحبت نموده گفت که زنان و جوانان این ولایت خواستار سهمگیری بیشتر شان در فعالیت های پروسۀ صلح اند و از نقش آنان باید در فعالیت هایی که در راستای تحقق صلح صورت میگیرد، استفادۀ لازم صورت گیرد.
سپس مولوی غلام سرور رئیس کمیتۀ صلح ولایتی هرات در ارتباط به نقش جوانان صحبت نموده اظهار امیدواری نمود تا جوانان در جهت تحقق برنامه های صلح با کمیتۀ صلح ولایتی همکاری نمایند.
متعاقباً  احمد یما امینی رئیس دارالانشای کمیتۀ صلح ولایتی هرات به پرسش های اشتراک کننده گان در زمنیۀ چگونه گی مشارکت شان در روند صلح پاسخ ارائه نمود.
دراخیر، متن پیشنهادی زنان و جوانان  اشتراک کننده در همایش مبنی بر سهمگیری آنان در فعالیت های پروسۀ صلح به خوانش گرفته شد. محفل با دعای خیر پایان یافت.

د ۱۳۹۶ کلیز