Language Switcher

RJ Social Icons

کنفرانس زنان و صلح در ولایت ننگرهار

ریاست امور زنان ولایت ننگرهار با همکاری دفتر یوناما کنفرانسی را تحت عنوان زنان و صلح جهت حمایت از قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد به  تاریخ ۴ img nang women peace conf hoot 4 1حوت ۱۳۹۵ در ولایت ننگرهار برگزار نمود. در کنفرانس مذکور علاوه بر والی، رئیسه امور زنان، رئیس شورای ولایتی، رئیس کمیته صلح ولایتی و نماینده گان دیگر ادارات ولایت ننگرهار، نماینده گان ریاست های امور زنان ولایات کنر و لغمان، محترمه داکتر حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح و سفیر فرانسه نیز حضور داشتند.
در ابتدا خانم انیسه عمرانی رئیسه امور زنان ولایت ننگرهار طی سخنرانی افتتاحیه ضمن حمایت از قطعنامه ۱۳۹۵ سازمان ملل متحد گفت: زنان میتوانند در پروسه صلح نقش کلیدی داشته باشند. وی افزود که زنان توانایی آن را دارد که در تمام سطوح تصمیم گیری های ملی و بین المللی اشتراک نموده برای تامین صلح و ثبات در افغانستان تلاش ورزند.
در این کنفرانس گلاب منگل والی ننگرهار نیز در مورد نقش زنان در پروسه صلح تاکید نموده گفت: اگر در جامعه به نقش زنان اهمیت بیشتر داده شود، میتوانیم بسیاری از مشکلات افغانستان را حل نمایم. وی افزود: " img nang women peace conf hoot 4 2طوریکه زنان قلب مهربان دارد و در جنگ ها دخیل نبوده اند، میتوانند که در مذاکرات و پروسه صلح نقش کلیدی و موثر داشته باشند."
سپس سفیر کشور فرانسه طی سخنرانی خویش اظهار امیدواری نمود که با موجودیت زنان در رهبری جدید شورای عالی صلح، زنان میتوانند در مذاکرات و تصمیم گیری ها در پروسه صلح جایگاه خاصی داشته باشند. وی گفت: "گرچه در افغانستان بعضی مردم فکر میکنند که زنان ضعیف هستند ولی مشاهده می گردد که در ادوار مختلف تاریخ افغانستان زنان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی نقش کلیدی و موثر را ایفا نموده اند."
همچنان داکتر حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح ضمن سپاسگذاری از تعهد والی در راستای حمایت از زنان و رئیسه امور زنان ولایت ننگرهار برای حمایت از قطعنامه ۱۳۲۵ سازمان ملل متحد و مشارکت زنان در تمام سطوح رهبری ادارات ولایتی خصوصا در پروسه صلح، به اشتراک کننده گان کنفرانس گفت: "شورای عالی صلح برای تامین صلح در دو سطح سیاسی و اجتماعی فعالیت دارد که در سطح اجتماعی برای ترویج فرهنگ img nang women peace conf hoot 4 3صلح نقش زنان بسیار مهم بوده،  از اینرو ما تلاش می ورزیم به سطح محلی زنان را از ارزشهای صلح و امنیت آگاه ساخته هم چنان دربسیج ساختن زنان تلاش کنیم تا زنان در مناطق دور دست وروستاها، از ترویج فرهنگ صلح از داخل خانواده اقدام نمایند و زنان فعال در عرصه سیاسی در راستای برقراری صلح در کشور شان دوشادوش مردان فعالیت کنند."
در پایان این کنفرانس اشتراک کننده گان با صدور یک قطعنامه در مورد نقش زنان در تامین صلح و امنیت تاکید نموده و خواستار عملی شدن قطعنامه ۱۳۲۵ سازمان ملل متحد که همانا مشارکت، محافظت، جلوگیری از خشونت و رفاه و بهبود زنان است، گردیدند.

د ۱۳۹۶ کلیز