Language Switcher

RJ Social Icons

بزرگان ولایت لوگر: جوانان ما حاضرند تا از دستاورد های صلح حراست نمایند

اهالی و متنفذین قریۀ اونی سیدان وقریۀ بابر ولسوالی برکی برک ولایت لوگر اخیراً طی نشستی با هیئت رهبری کمیتۀ صلح ولایتی لوگر که در آن کمیته دایر شده بود، ضمن img logar youth support peace keep achives dalwa 18بحث پیرامون وضعیت موجودۀ امنیتی در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر بخصوص قراء مربوط شان، پیشنهادات و نظریات خود را بخاطر بهبود وضع امنیتی ابراز نمودند.
بزرگان ولسوالی برکی برک گفتند خواست ما از مخالفین مسلح اینست تا از خشونت دست بردارند و به صلح روی آورند، زیرا یگانه راه حل تمام مشکلات، مذاکره با مخالفین مسلح است تا همۀ ما به یک صلح پایدار و صلح واقعی دست یابیم و مناطق خود را از این دشواری ها نجات دهیم.
آنان درین نشست ضمن حمایت از پروسۀ صلح در کشور، از تلاش های کمیتۀ صلح آن ولایت اظهار قدردانی نموده، گفتند که جوانان ما حاضرند تا در صفوف نیروهای امنیتی کشور، ازدستاورد های صلح حراست نمایند. آنها همجنان بخاطرتقویت روند صلح از طریق جذب مخالفین مسلح و پیوستن آنان به پروسۀ صلح وعدۀ همکاری سپردند.
نشست بزرگان ولایت لوگر با رهبری کمیتۀ صلح آن ولایت با دعای خیر و تعالی کشور پایان یافت. 

د ۱۳۹۶ کلیز