Language Switcher

RJ Social Icons

زنان فعال ولایت بغلان از فیصله های کنفرانس ملی مشورتی اخیر شورای عالی صلح اعلام حمایت نمودند

زنان فعال ولایت بغلان طی یک نشست مشترک با مسؤولین کمیتۀ صلح ولایتی بغلان، از فیصله های کنفرانس ملی مشورتی جوانان، زنان و نماینده های جامعۀ مدنی که اخیراً img baghlan women support last consult conf dalwa 1به ابتکار شورای عالی صلح درکابل برگزار شده بود حمایت خود را ابراز نمودند.
درین نشست که به تاریخ اول دلو سال روان در دفتر کمیتۀ صلح ولایتی بغلان تدویر یافته بود،
ابتداء عبدالصمد ستانکزی رئیس کمیتۀ صلح ولایتی بغلان و سپس دیپلوم انجنیر عبدالحمید حمیدی مسؤول دارالانشای صلح ولایتی هریک ضمن قدردانی از زنان فعال آن ولایت بخاطر حمایت شان از برنامه های صلح در کشور، اشتراک زنان را در تطبیق فعالیت های پروسۀ صلح بخصوص سهم زنان فعال ولایت بغلان را درین زمینه مورد تقدیر قرار دادند. آنها همچنان طی صحبت های شان به استراتیژی جدید شورای عالی صلح اشاره نموده، پیرامون نقش زنان و جوانان در راستای اعادۀ صلح در کشور، بر مبنای طرزالعمل استراتیژی جدیدصلح معلومات دادند.
متعاقبا خانم وحیده محسنی یک تن از فعالان حاضر در نشست و اشتراک کننده در کنفرانس ملی مشورتی جوانان، زنان و جامعۀ مدنی منعقدۀ کابل به نماینده گی از سایرین، پیرامون نکات مهم کنفرانس کابل صحبت نموده، حمایت همه جانبۀ خویش را از برنامه های صلح و کنفرانس ملی مشورتی کابل اظهار نمود. وی همچنین از شورای عالی صلح بخاطر شریک ساختن نظریات و پیشنهادات زنان و جوانان در برنامه های صلح، ابراز قدردانی نمود.
در اخیر هیئت رهبری کمیتۀ صلح ولایتی بغلان و خانمهای حاضر در نشست متذکره که ضمناًعضویت انجمن اجتماعی زنان تجارت پیشۀ ولایت بغلان را دارا میباشند، متفقاً تصمیم گرفتند تا در آیندۀ نزدیک یک نشست وسیع را با اشتراک نماینده های مناطق مختلف ولایت بغلان دایر نمایند.
نشست با دعای خیر و فلاح مردم افغانستان و تامین صلح و ثبات در کشور خاتمه یافت.

د ۱۳۹۶ کلیز