Language Switcher

RJ Social Icons

پیام شورای عالی صلح بمناسبت ۸ مارچ روز همبستگی زنان

هشتم مارچ مصادف است با روز بین المللی همبسته گی زنان جهان و ازین روز همه ساله  در سراسر جهان از جمله کشور ما گرامیداشت بعمل می آید. هیأت رهبری شورای عالی صلح نیز به نوبۀ خود این روز خجسته را به همه بانوان کشور صمیمانه تهنیت و شادباش میگوید.
 تجلیل و بزرگداشت از مقام زن، این نیمه یی از پیکرۀ جامعه ازآن جهت در خور اهمیت است که زن مادر است و مادر، گرامی ترین عطیۀ پروردگار است؛ زیرا علماء، دانشمندان، و همه شخصیت های برازندۀ جهان و مهمتر از همه پیامبران علیه السلام پروردۀ دامان مادران اند و از همینجاست که ایزد متعال جل و جلاله این موجود گرامی را با خصایل والای صلح دوستی و عاطفه و انسانیت آفریده است.
شورای عالی صلح در برنامه های کاری خویش همواره بر نقش و سهم زنان در راستای تحقق صلح و مصالحۀ ملی و زنده گی مسالمت آمیز تأکید داشته است که مصداق این اصل را حضور زنان شایسته و مجرب در کادر رهبری این شورا مسجل میسازد. هم اکنون شماری از بانوان برازنده، فعال و توانمند در سمت های معاون، اعضای هیئت اجرائیه و شورای عالی صلح به خدمتگزاری برای تحکیم ثبات و صلح پایدار، عادلانه و همه شمول مشغول اند. همچنان کمیته های صلح ولایتی نیز در برنامه های کاری خویش از نقش و سهم زنان در پروسۀ صلح استفادۀ مؤثر مینمایند. چنانچه در ستراتیژی جدید شورای عالی صلح که در حال شکل گیری میباشد نیز سهم سی در صد به زنان ورزیده در تمام سطوح در نظر گرفته شده است.باور کامل وجود دارد که پیروزی صلح و اضمحلال جنگ در کشور یک اصل انکار ناپذیر است. بگذار تا زنان شجاع و خدمتگزار این سرزمین در کنار برادران  خویش برای تحقق صلح و خوشبختی مردم خود مجاهدت نمایند.
هموطنان عزیز! متأسفانه در نتیجۀ تداوم جنگ و برادر کشی، بیشترین آسیب این مصیبت عظیم بر زنان رنجدیدۀ کشور ما وارد شده است؛ زیرا هر انسانی که درین سرزمین به شهادت میرسد مادری به خون می نشیند یا بیوه و یتیمانی از وی بجا می ماند و بار گران بدبختی های ناشی از جنگ را بیشتر از دیگران زن بدوش میکشد.
شورای عالی صلح از همه مخالفین مسلح میخواهد تا به حرمت اشک مادران و بیوه زنان داغدیده و یتیمان مصیبت دیده، دست از خشونت و برادر کشی بردارند و صلح را التیام زخم ها و داروی درد ها و رنج های مردم عذاب کشیدۀ خود سازند.  
حوادث ناهنجار چندین دهه اخیر به اثبات رسانیده که جنگ و خشونت هر گز نمیتواند حلال مشکلات باشد، بلکه پیوستن به مذاکرات مستقیم و بین الافغانی روزنه ای بهتر و مجرب برای بیرون رفت از معضل فعلی میباشد، مخالفین مسلح باید درک نموده باشند که اتکاء به انانیکه باعث و محرک اصلی درد و رنج مردم افغانستان بودند و هستند، سبب انزجار بیشتر از انان خواهد گردید.

ومن الله التوفیق
 شورای عالی صلح

تقویم سال ۱۳۹۶