Language Switcher

RJ Social Icons

Facebook Likebox Slider

×

هشدار

JFolder: :فایلها: مسیر یک پوشه نیست. مسیر: images/hpc_newsletter_current

ملا شکر مخالف پیوسته به پروسۀ صلح : اعمال و کردار مخالفین را به چشم سر دیدم که با ارشادات دین مبین اسلام مطابقت ندارد

گزارشگر:  الحاج خلیل الله عزیزی از ولایت سر پل                                                                           

شرایط ناگوار جنگ در تمام نقاط کشور تاثیرات منفی بجا گذاشته است. نا امنی و فقر دامنگیر اکثریت مردم ما گردیده و ازین رهگذر ملت افغانستان دچارمشکلات گوناگون شده است.

img_successtory_mullah_shakarملاشکر فرزند محمد نماز، در قریۀ صفچه شیرم ولایت سرپل زنده گی میکند. نامبرده به امید آن که به آیندۀ درخشان برسد، بنابر توصیۀ پدرش در یکی از مدرسه های دینی شامل و مشغول فراگیری علوم دینی گردید، اما متأسفانه پدرش دچارمریضی مزمن شد و میخواست وی را جهت تداوی به شهر انتقال دهد  که نسبت خرابی راه مواصلاتی مؤفق به این کار نشد و پدرش وفات یافت.

ملاشکر پس از مرگ پدر در پنجۀ غدار روزگارافتاد. از یک طرف فقر، نبود کار و اشتغال او را رنج میداد و از جانب دیگر تحت تأثیر تبلیغات دشمن قرار گرفته بود. این وضعیت ناهنجار بالاخره سبب گردید تا به صفوف دشمن بپیوندد. ملاشکر مدتی در کنار مخالفین مسلح فعالیت نمود اما چون در مدرسۀ دینی درس خوانده و از احکام الهی باخبربود و اعمال و کردار مخالفین را به چشم سر میدید که با ارشادات دین مبین اسلام مطابقت ندارد رنج میبرد و از پیوستنش با مخالفین پشیمان بود. خوشبختانه با ایجاد شورای عالی صلح، زمینۀ بازگشت به خانه و کاشانه برایش مساعد شد، با چند تن از رفقایش به پروسۀ صلح پیوست.

اهالی منطقه از خرابی راه مواصلاتی شان بسیار به تکلیف بودند، زیرا خرابی سرکها باعث شده بود که چندین تن از مریضان بنابر نرسیدن در اسرع وقت به شفاخانه جان های خود را از دست دهند. ملاشکرو رفقایش با مردم محل در مورد مشکلات مواصلاتی منطقه مشوره نمودند و به اساس رهنمایی ملاشکر، مردم محل به کمیتۀ صلح ولایتی پیشنهاد ساختن سرک مذکور را ارائه نمودند که پذیرفته شد و سرک متذکره به کمک شورای عالی صلح ترمیم و جغل اندازی گردید. با تطبیق این پروژه، مردم محل ازمشکلات رهایی یافتند و اکنون میتوانند جهت رفع نیازمندی های شان به مدت یک ساعت به شهربرسند.

اکنون ملاشکر و رفقایش درقالب پولیس محلی استخدام شده اند و او به صفت سرگروپ ایفا ی وظیفه مینماید.

img_successtory_abdulwahabعبدالوهاب ولدعبدالله باشندۀ صفچه، یکی دیگر از کسانیست که مدتی در کنار مخالفین قرار داشت.  وی در مورد رفتنش با مخالفین میگوید:

پدرم در جنگ های داخلی کشته شد و من با دو خواهر و یک برادر، تنها ماندم و یگانه نان آورخانه من بودم. چندین بارجهت پیدا کردن کار به کشورایران رفتم اما چون رد مرز شدم و به وطن برگشتم. اینجاهم کار نیافتم و ازمردم قرضدارشدم. ازیک طرف نبودن کار و از طرف دیگر قرضدارها فشارم میداد، تحت تأثیر تبلیغات مخالفین مسلح قرار گرفتم و بدون آن که از اعمال و کردار شان آگاهی یابم، به گروه آنها پیوستم. روزی این گروه کسی را به اتهام جاسوسی دولت اعدام میکردند، مادر و خواهران آن شخص نزد آنها آمده و عذر و زاری و گریه میکردند که او را نکشند اما آنها او را ظالمانه به قتل رسانیدند. همان لحظه مادرم وخواهرانم بیادم آمد و ازپیوستنم به مخالفین پشیمیان شدم.

خوشبختانه از طریق یکی از دوستانم به نام عظیم قوماندان اطلاع یافتم که در ولایت سر پل کمیتۀ صلح ایجاد شده و من با شنیدن این خبر خوش با پروسۀ صلح یکجا شدم. اکنون به اساس رهنمایی مسؤولین این کمیته درقالب پولیس محلی شامل وظیفه شده ام و تصمیم دارم که خواهرانم را که از تحصیل باز مانده اند شامل مکتب سازم. من ازدولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا دارم که پروژه های انکشافی وکورس های حرفه آموزی را در محلات ما ایجاد نماید تا از یک طرف مردم مهارتهای مسلکی پیدا کنند و از جانب دیگر جلو بیکاری گرفته شود .

همچنان از مخالفین مسلح می خواهم که دیگر بیش از این فریب دشمنان صلح و ترقی افغانستان را نخورده، با پروسۀ صلح یکجا شوند و با کار و خدمت صادقانه، نان حلال بدست آورند و از نعمت زنده گی مسالمت آمیز مستفید شوند.

خبرنامه جدید

سولې او پخلاینه

Peace Reconciliation Booklet Pashto Page 01

صلح و آشتی

Peace Reconciliation Booklet Dari Page 01