Language Switcher

RJ Social Icons

Facebook Likebox Slider

×

هشدار

JFolder: :فایلها: مسیر یک پوشه نیست. مسیر: images/hpc_newsletter_current

حفیظ الله باشندۀ ولسوالی پشتون زرغون هرات: خوشحالم که جوانان ما عرق میریزند و پول حلال بدست می آورند

img_herat_successstory_1

گزارشگر:شیرافضل پوپل

یک سال از تطبیق پروژۀ فن و حرفه در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات میگذرد؛ این پروژه برای ۲۰۰ تن از پیوست شده گان و سایر مردم که دربیکاری و فقر بسر میبردند، به کمک مالی شورای عالی صلح از طریق ریاست کار و اموراجتماعی، شهداء و معلولین ایجاد گردیده است.

اکنون شمار زیادی از پیوست شده گان به پروسۀ صلح، پس از سپری کردن آموزش های مسلکی منحیث استاد در رشته هایی که آموزش دیده اند، به تربیۀ شاگردان می پردازند و از این راه هم روزی حلال بدست می آورند و هم مصدر خدمت به مردم و کشور خود میگردند.

img_herat_successstory_2همایون از جملۀ پیوست شده گان به پروسۀ صلح، یکی از فارغین کورس فن وحرفه میباشد که توانسته است از طریق برنامۀ فن و حرفه، ترمیم موترسایکل را بیاموزد که اکنون در بازار ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات مصروف کار است.

وی از شغلی که آموخته خوشحال بوده و ازین طریق مخارج زنده گی خویش را بدست می آورد و به گفتۀ وی از طریق ترمیم موترسایکل ماهانه عاید خوبی دارد. او پس از ۳ سال مخالفت در برابر دولت دوباره به زنده گی واقعی اش برگشت واکنون از آن زمان تغیرات مثبتی در زندگی شخصی و اجتماعی وی رونما شده است. وی همچنان با اظهار خوشحالی از برنامۀ صلح ولایتی بخاطر زمینه سازی و تسهیلات تعلیمات حرفه و فراهم نمودن زمینه های کاری سپاسگزاری می نماید.

img_herat_successstory_3عبدالرؤوف یکی دیگر از پیوست شده گان به پروسۀ صلح در ولایت هرات که از طریق برنامۀ فن و حرفه رشتۀ پنچرمینی را آموخته است، بعد از فراغت از کورس فنی در  ولسوالی پشتون زرغون دکان باز کرده و از این طریق عاید مناسبی بدست می آورد وی از اینکه صاحب حرفه شده و بطور مستقلانه از طریق عاید پاک و حلال، اعاشۀ فامیل خویش را مینماید خوشحال و راضی میباشد.

گل آغا باشندۀ قریه گیم مربوط ولسوالی پشتون زرغون هرات نیز یکی از پیوست شده گان به پروسۀ صلح بوده که توانسته است از طریق برنامۀ فن و حرفه صاحب شغل پنچر مینی گردد و عاید خوبی بدست آرد و ضروریات خود و فامیل خود را مرفوع نماید.

فرهاد باشنده قریۀ شاه آباد ولسوالی پشتون زرغون هرات نیز از طریق برنامۀ فن و حرفه صاحب شغل ترمیم انجن موتر شده و از طریق ترمیم انجن موتر روزگار خویش را به خوبی سپری مینماید.

شرف الدین یکی دیگر از اهالی آن ولسوالی پس از فراغت و آموزش تخنیک موبایل  اکنون با شغل ترمیم موبایل نفقۀ خانواده اش را تأمین مینماید.

img_herat_successstory_4حفیظ الله باشندۀ محل شاهی ولسوالی پشتون زرغون هرات به حیث کار آموز توانسته است در پروژۀ مذکور حرفۀ نجاری را بیاموزد.

وی میگوید: خیلی احساس خوشی میکنم که برادران ما به خانه و خانوادۀ خویش برگشتند و با کار و زحمتکشی عرق میریزند و پول حلال بدست می آورند. وی همچنان از ابتکار مسؤولین برنامۀ صلح و ریاست کار و امور اجتماعی که زمینه های کاری را برای مردم فراهم می نمایند اظهار سپاس و قدردانی نموده از جوانانی که فریب دشمنان مردم افغانستان را خورده اند خواست تا به زنده گی صلح آمیز روی بیاورند.

خبرنامه جدید

سولې او پخلاینه

Peace Reconciliation Booklet Pashto Page 01

صلح و آشتی

Peace Reconciliation Booklet Dari Page 01