Language Switcher

RJ Social Icons

Facebook Likebox Slider

×

هشدار

JFolder: :فایلها: مسیر یک پوشه نیست. مسیر: images/hpc_newsletter_current

پلان استراتیژیک برنامه صلح برای دو سال آینده

برنامۀ صلح، مصالحۀ ملی و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز
مرحلۀ دوم ( ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۶)
آگست ۲۰۱۳

خلاصۀ پلان ستراتیژیک برای دو سال آینده

1. با تغییر شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افغانستان، مردم کشور و همکاران جامعۀ بین المللی نسبت به گذشته هرچه بیشتر این موضوع را درک مینمایند که تأمین امنیت و ثبات در کشور بدون توسل به مصالحۀ ملی از طریق یک پروسۀ سیاسی با ابعاد وسیع میان افغانها به شمول مخالفین مسلح امکان پذیر نمیباشد. همچنان رسیدن به صلح عادلانه و پایدار به مؤفقیت چهار پروسۀ دیگر ارتباط مستقیم داشته و عملاً از طریق انتقال مسؤلیت های امنیتی، صلح از طریق یک پروسۀ فراگیر سیاسی، انتقال سیاسی از طریق انتخابات با اعتبار و بالاخره همکاری دراز مدت  جامعه جهانی با افغانستان میسر خواهد بود. قابل ذکر است که پیشرفت متداوم در این ساحات،  مستلزم ثبات سیاسی  و انتقال تدریجی اقتصادی است که پروسۀ صلح زمینه ساز این دو نیز می باشد.

2. رسیدن به نتایج مطلوب و دلخواه در پروسۀ صلح به شکل عادی به علت مغلق  و حساس بودن این پروسه زمانگیر است. مخصوصاً در شرایط انتقالی که افغانستان درآن قرار دارد. اما شورای عالی صلح در جریان دوسال از بدو آغاز فعالیت توانسته است صلح را به یکې از اولویت های ملی کشور مبدل گرداند. تشکیلات شورای عالی صلح وسعت کسب نموده و برنامه های خویش را با ظرفیت خوب و در حال افزایش در تمام کشور مورد تطبیق قرار داده، و به دست آوردهای چشمگیری در همه استقامت های سه گانه چون: رسیدگی به مردم و آگاهی عامه، بازگشت مخالفین مسلح به زندگی عادی و مسالمت آمیز و برنامه های انکشافی که در محراق فعالیتهای برنامۀ صلح  قرارداشته اند نیل یافته است. تا ماه اسد سال ۱۳۹۲ برنامۀ صلح توانسته اضافه تر از ۷۳۰۰ تن مخالفین مسلح را  در ۲۳۱ ولسوالی ۳۲ ولایت از صفوف جنگ به زندگی عادی برگرداند. ۸٪ این بازگشت کننده گان را افراد بلند پایه و قوماندانان طالبان و حزب اسلامی تشکیل میدهد. این دست آوردها باعث بهتر شدن در وضعیت امنیتی بسیاری از مناطق که قبلاً در معرض خطر جدی نا امنی قرار داشتند، گردیده است که از جمله شاخصهای پیشرفت پروسۀ صلح میباشد. در عین حال این تلاش ها زمینه را برای انتقال مسؤولیت های امنیتی در حالتی که هنوز هم گروپهای افراطی بر خشونت متداوم تلاش میکنند، مساعد ساخته است.

3. در سطح سیاسی، شورای عالی صلح و دارالانشاء به همکاری شرکای بین المللی توانسته است به رهبری مخالفین مسلح دسترسی بیابد، با آنها تماس حاصل نماید و بعضی از موانع مهمی را که برای ادامه خشونت از سوی طالبان منحیث بهانه مورد استفاده قرار میگرفت، رفع نماید. همچنان این تلاشها زمینۀ آگاهی عامه و معلومات بیشتر را در مورد پروسۀ صلح به رهبری افغانها مساعد ساخته، حمایت وسیع مردم از پروسۀ صلح را بدست آورده و فهم عمیقی در مورد اینکه مخالفین چگونه فعالیت میکنند بمیان آمده است. برخلاف دو سال قبل، امروز طالبان وسیعاً تضعیف گردیده اند، چند دستگی در صفوف آنها بوجود آمده، خستگی از جنگ در آنها به مشاهده میرسد و نمیتوانند که ثبات دولت افغانستان را به تهدید جدی مواجه سازند. همچنان بسیاری از اعضای رهبری آنان شناسایی گردیده اند.

4. با آنکه تطبیق برنامه های انکشافی از آغاز  برنامه الی اواخر سال ۱۳۹۰ تا حدې بطی بود اما بعد از سال ۱۳۹۱ پیشرفت قابل ملاحظه یی در این خصوص پدیدار گردید. تقریباً ۱۸۰۰ پروژۀ انکشافی برنامۀ صلح از سوی وزارتخانه های سکتوری شامل در برنامۀ صلح مورد تطبیق قرار گرفته و همچنان ۱۶۴ پروژۀ کوچک و متوسط در ۲۰۶ ولسوالی از سوی برنامه به سطح محلی تطبیق گردیده است. پروژه های کوچک با تاثیرات آنی توانسته است  فاصله میان پیوستن مخالفین و معرفی آنان به برنامه های بزرگ طویل مدت که از سوی وزارتخانه ها مورد تطبیق قرار میگیرند را مورد پوشش قرار دهند. تقریباً ۶۷۰ پروژۀ وزارتخانه ها و پروژه های کوچک و متوسط تا کنون تکمیل گردیده اند. از جملۀ تعداد پروژهای فوق الذکر، ۱۱۰۰ پروژۀ وزارتخانه ها و ۱۰۸ پروژۀ کوچک به تکمیل شدن نزدیک گردیده است. قابل یاد آورې است که از پروژه های تکمیل شده تقریباً ۲۰۰۰۰۰ تن بازگشت کننده، خانواده های آنان و مردم محل مستفید گردیده اند که از جمله تقریباً ۶۰۰۰۰ تن آن را طبقۀ اناث تشکیل میدهند. مهمتر اینکه با در نظرداشت اندازۀ تطبیق برنامه ها و پلان تطبیقی، اندازۀ مصرف بودیجه که در سال ۲۰۱۲ ۳۹٪ بوده به اضافه تر از ۸۵٪ در سال ۲۰۱۳ میرسد.

5. شورای عالی صلح برای ارزیابی برنامه های خویش و همچنان به اساس تقاضای تمویل کننده گان برنامه،  ستراتیژی  را برای ادامۀ کار برنامه های صلح  در مرحلۀ بعدی به اساس مشاوره های  وسیع، به شکل وسیع راه اندازی و تدوین نمود. از تمام همکاران و دست اندرکاران برنامه تقاضا بعمل آمد که وضعیت فعلی برنامۀ صلح، مصالحۀ ملی و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز را به اساس ظرفیت تطبیقی، مؤفقیتها، چالشها و نقاط ضعف، تاثیرات ونتایج و خطرات احتمالی مورد ارزیابی قرار دهند تا اطمینان حاصل گردد که برنامه به شکل مؤثر و کارا به پیش رفته و تاثیرات مثبتی را در روشنایی فرصتهای جدید و نیازمندیها از خود به جا بگذارد. این پروسۀ شامل مجلس بازنگری ستراتیژیک جوزای سال ۱۳۹۲ که در آن تمام همکاران و تمویل کننده گان برنامۀ صلح ظرفیت فعلی کاری برنامه را مورد ارزیابی و بحث و تبادل نظر قرار داده، مشکلات و موانع را مشخص ساخته و سفارشاتی را مبنی بر بهبود تطبیق برنامه ارائه نمودند. سیمنیار دو روزۀ کمیته های صلح ولایتی و دارالانشاهای ولایتی، بحث ستراتیژیک با والیان در ماه سرطان سال ۱۳۹۲، و یک سلسله مجالس داخلی شورای عالی صلح و دارالانشا با اداره انکشافی ملل متحد و آیساف به شمول تحلیل ستراتیژیک از قوتها، ضعفها، فرصتها و چالشها  و سایر مجالس دیگر بوده است. ارزیابی میان مدت برنامه نیز توسط یک تیم مستقل مرکب از ارزیابی کننده گان داخلی و خارجی در دسمبر سال ۲۰۱۲ به راه انداخته شده بود. علاوتاً در جریان سه ماه گذشته شورای عالی صلح و دارالانشاء یک سلسله بحثهای همه جانبه را با تمام همکاران و دست اندرکاران پروسۀ صلح مانند جامعۀ مدنی، احزاب سیاسی، علماء، زنان و جوانان طی تدویر محافل به راه انداختند. هدف اساسی از تدویر این برنامه ها این بود تا  مشوره صورت گیرد و روشن گردد که کدام فعالیتها مثمر بوده و چه کارها نتیجۀ خوب نداشته و چگونه میتوان برنامۀ صلح را به شکلی که نتیجۀ ملموس از آن بدست آید، ادامه داد.

6. موضوعات مهمی که شرایط افغانستان را تحت تأثیر خویش قرار میدهد مانند پروسۀ انتقال مسؤولیت های امنیتی به نیروهای افغانی، تلاشهای مصالحۀ سیاسی به سطح بلند، انتخابات آینده که تاثیرات خویش را به جا میگذارد نیز مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

7. یافته های این ارزیابی ها نشان میدهد که برنامۀ صلح در تعقیب هدف نهایی خویش که در سند اصلی برنامه تسجیل یافته هنوز هم مؤفق بوده اما چیزې که فقدان آن محسوس میگردد، عدم موجودیت ظرفیت لازم برای ارائۀ خدمات به وقت و زمان آن میباشد. فلهذا لازم است که برنامه را هرچه بیشتر تقویه نموده، به نقاط ضعف توجه صورت گیرد و تمرکز دوباره روی استفاده از منابع به شکل منظم آن بعمل آید تا فواید و تأثیرات برنامه بیشتر گردد.

8. این سند دارای دو هدف عمده میباشد: اول اینکه اهداف، مقاصد و اولویت های برنامۀ صلح را در دو سال آینده که سال ۲۰۱۵ را نیز احتوا مینماید برازنده سازد و دوم اینکه نشان دهد که برنامه چطور بر اولویتهای دیگر در زمینۀ بهتر شدن روشهای کاری تمرکز میکند. تطبیق فعالیتها و تدابیری که در این سند از آن تذکر بعمل آمده نه تنها مستلزم ارائۀ تعهد کافی مالی از سوی تمویل کننده گان بوده بلکه نیاز به تعهد جدی و قوی شرکا و همکاران برنامۀ صلح، مصالحۀ ملی و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز را نیز دارد. بدون شک، تطبیق یک برنامه در اضافه تر از ۳۳ ولایت در هماهنگی به تقریباً شش الی هفت وزارت و ادارات دولتی دیگر، عاری از چالش نمی باشد. اما به هر صورت نتیجه و ثمرۀ صلح به صورت اساسی ارزش این همه تلاشها و مصارف را دارا میباشد.

9. در سال ۲۰۱۴ و فراتر از آن، برنامۀ صلح، مصالحۀ ملی و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز هردو موضوعات مصالحۀ ملی و بازگشت  مخالفین مسلح به زندگی مسالمت آمیز را با تغییر بعضی از اولویت ها ادامه خواهد داد. شورای عالی صلح به فعالیتهای چندین جانبه و اعتماد سازی خویش برای رسیدن به مرحلۀ مذاکرات با رهبری مخالفین مسلح ادامه میدهد. علاوه بر این، تداوم اقداماتی که زمینه ساز تسریع روند مذاکرات مستقیم گردد نیز استفاده خواهند شد تا حرکت های صلح طلبانه در میان مخالفین هرچه بیشتر تقویت گردد و در نهایت منجر به تغییر موقف و  طرز تفکر آنان از خشونت به سوی صلح گردد.  تلاشها برای جذب مخالفین که توسط کمیته های صلح ولایتی رهبری و پیشبرده میشود بر طالبان سطوح متوسط، ارشد و قوماندانان آنان تمرکز خواهد کرد. برنامه الی ۲۰۱۶ به پایان رسیده و بخشهای کلیدی آن با وزارتخانه ها و ادارات دولتی مربوطه مدغم خواهند گردید.

10. برنامۀ صلح، مصالحۀ ملی و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز بعضی از بخشهای تطبیق برنامه را محلی یا غیر مرکزی ساخته، هماهنگی را افزایش داده، مؤثریت را بهتر ساخته و ظرفیت برای اندازه گیری نتایج و تأثیرات را بیشر میسازد. با نیل به این اهداف، برنامه خواهد توانست تا همه تعهداتی را که با بازگشت کننده گان و محلات آنان انجام داده عملی نماید و اعتماد و تحرکی را که  از جلب مخالفین مسلح به پروگرام و مصالحۀ ملی بوجود آمده است حفظ و تقویت نماید. این اصلاحات به هدف تقویت ظرفیت تطبیق برنامه های این پروگرام در نظر گرفته شده است تا زمینه ساز انتقال بهتر بعد از ۲۰۱۶ در دراز مدت گردد.

11. در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، در سطوح ولایتی همکاری میان واحدهای دومی وزارتخانه های شامل دربرنامه با دارالانشای ولایتی از طریق پلانهای هماهنگی ولایتی به میان خواهد آمد. علاوتاً ، در سال ۲۰۱۴ فعالیتها از نقطۀ نظر جغرافیوی با توازن کامل با در نظرداشت اولویت های  خاص هر زون مورد تطبیق قرار خواهد گرفت. تداوم تمویل وزارتخانه ها مشروط بر اجراآت و مصرف بودیجۀ همان وزارت بوده از همین لحاظ برنامه های وزارتخانه ها و گزارش دهی مالی به دارالانشاء باید هرچه بیشتر تقویت گردیده و با واحدهای دومی وزارتخانه ها در ولایات و درالانشاء های ولایتی نیز همکاری و هماهنگی بیشتر ایجاد شود. نظارت و ارزیابی منظم برنامه های وزارتخانه ها از جمله اولویت های برنامۀ صلح، مصالحۀ ملی و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز خواهد بود. دارالانشاء تلاش خواهد ورزید تا اندازه و وظایف بخش نظارت و ارزیابی را از طریق استخدام کارمندان، آموزش و ایجاد چهارچوب و پلان نظارت و ارزیابی افزایش دهد.

12. پروسۀ تدارکاتی وزارتخانه ها مدت ۱۲-۱۸ ماه را در بر میگیرد که در اواخر ۲۰۱۴ به تنزل روبرو خواهند شد. برای اینکه امتیازات و خدمات برنامه به وجه احسن آن عرضه گردد، پروژه ها را مؤفقانه  به پایان رسانیده، وزارتخانه های سکتوری باید از گزینه های دیگر تمویلی و بودجوی استفاده نمایند تا جذب مخالفین مسلح در صورت لزوم ادامه یابد. واحدهای حمایوی وزارتخانه های سکتوری در سال ۱۳۹۳ بخشی از تشکیل وزارتخانه ها و بودیجه آنان میگردند تا زمینه ساز انتقال مکمل این واحدها به بودیجه دولتی از طریق وزارت مالیه گردند. رسانیدن معلومات و پیامهای دقیق و به موقع در مورد پروسۀ صلح نهایتاً ضروری میباشد. نامگذاری و نشر معلومات در مورد پروژه هایی که از سوی برنامۀ صلح تمویل و تطبیق میگردد نقش پروسۀ صلح را در محلات برازنده ساخته و در مرکز ثقل فعالیتهای انکشافی برنامه باید قرار گیرند. علاوه بر این، تلاش جدی به خرج داده خواهد شد تا دستاوردها و تأثیرات برنامۀ صلح  از طریق وسایل تبلیغاتی و اطلاعاتی به شکل مؤثر با در نظرداشت شواهد موجه برازنده گردیده و معلومات در مورد پروسه هرچه سریعتر و بیشتر نشر و پخش گردد. جامعۀ مدنی  و مؤسسات از طریق رقابت آزاد و شفاف انتخاب خواهند گردید تا تکمیل کنندۀ فعالیتهای انکشافی در سرتاسر کشور باشند.

13. بهبود فعالیتهای مدیریتی اداره و ساده سازی پروسیجرهای اداری - مانند پروسه های منابع بشری، مدیریت و جریان پروسۀ مالی، پروسیجرهای منظوری، نظارت و ارزیابی، هماهنگی و شریک سازی معلومات در شش ماه اول تمرکز کاری برنامه را تشکیل خواهد داد تا ظرفیت ها بهبود یافته و مؤثریت اداری بیشتر گردد. تغییرات از قبل در حالت اجرا شدن اند. با وجود پروسیجرهای طولانی و بیروکراتیک اداری مربوط به تمویل کننده گان، در دولت و ادارۀ انکشافی ملل متحد، تغییرات مثبت بیشتری در فعالیت و مدیریت مالی برنامه بوجود آمده است. به دارالانشاء های ولایتی از طریق یک حساب بانکی پول رایج افغانی فرستاده می شود. در حال حاضر تعهدات موجوده که به اساس دالر امریکایی صورت گرفته است مراعت میشود. از این طریق و با داشتن حساب بانکی واحد، پول اندک در حسابات بانکی بدون استفاده باقی خواهد ماند و این انعطاف پذیری مالی، زمینه را مساعد خواهد ساخت تا پولی که برای فعالیت پروژه مشخص تخصیص یافته است در حساب بانکی برای مدت کمی باقی مانده و به شکل سریع مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

14. به مثابۀ یک قوۀ محرکه برای پروسۀ صلح در سطوح محلی، برنامۀ صلح  به شکل فعالانه با مؤسسات جامعۀ مدنی  وارد فعالیت مشترک خواهد گردید که شمولیت علماء، زنان، گروه های جوانان در بعضی از بخشها چون آگاهی عامه، تبلیغات، آموزشهای تخنیکی و انکشاف ظرفیت، حل معضلات و منازعات محلی، نظارت و ارزیابی پروژه ها، ترویج دیالوگ ملی و غیره ضروری میباشد. زنان در تمام بخشهای برنامۀ صلح  با فراهم آوری فرصتهای تصمیم گیری به آنان و پروژه های انکشافی دخیل و سهیم خواهند گردید.

15. مصالحه در سطوح محلی، رسیدگی به معضلات، رقابت ها و مصونیت و امنیت بازگشت کننده گان یک اولویت مهم برای برنامه میباشد. تدابیر متعددی چون ارائۀ آموزش های مسلکی، استخدام متخصصین، افزایش هماهنگی و شریک سازی معلومات و اقدامات به موقع در موارد مختلفه، تلاشها را در این زمینه تقویت خواهد بخشید.

16. در کوتاه مدت، به مثابۀ فرصتهای در حال ظهور، تلاشهای برنامۀ صلح، مصالحۀ ملی و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز میتواند حمایت و تسهیل کنندۀ انتقال امنیتی و سیاسی به شمول انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ باشد. ظرفیتهای ولایتی این برنامه به شمول شبکه های بازگشت کننده گان در سراسر کشور، میتواند این برنامه را به یک وسیلۀ مؤثر ایجاد شرایط انتخابات مؤافقانه مبدل سازد. هدف اساسی این خواهد بود تا مردم افغانستان به شکل وسیع در این پروسه ها اشتراک نمایند. اینها و سایر موضوعات دارای اولویت بالا به شمول آتش بس موضوعات مورد بحث در اجندای مذاکرات مستقیم خواهند بود.

17. با حضور در تمام ۳۴ ولایت کشور، با ظرفیت نسبتاً بلندتر، برنامۀ صلح  به شکل واقعی یک برنامۀ سرتاسری بوده که میتواند صلح و ثبات را در تمام کشور تأمین نماید. منحیث یک ادارۀ جدیدالتشکیل، در سال اول، تمرکز این اداره بر ایجاد و تقویت ساختارها، پالیسی ها و انکشاف ظرفیتها صرف گردید. با وجود مشکلات و موانع متعدد، به شمول موجودیت پروسیجرهای اداری بیروکراتیک که جریان انتقال منابع را به مشکل مواجه میسازد، برنامه توانسته است اضافه تر از ۷۰۰۰ مخالف مسلح و قوماندانان آنان را به محلات و قریه جات شان بازگشت دهد. با درک این موضوع که برای پایان دادن خشونت در افغانستان راه حل نظامی وجود ندارد و اینکه صلح هیچگاهی بدون مذاکره و صحبت با کسانیکه تفنگ و اسلحه دارند تأمین گردیده نمیتواند، برنامه ثابت ساخته است که یک بدیلی خوبی برای جنگ و فعالیتهای نظامی میباشد و یک وسیله خوب برای ترویج فرهنگ صلح در چند سال آینده باقی خواهد ماند. این ستراتیژی اهداف، مقاصد و اولویت های مرحلۀ دوم برنامه را توضیح نموده و سناریو های ممکنه را برای انتقال و گذار الی سال ۲۰۱۶ نشان میدهد. ستراتیژی مذکور به اساس مشوره ها و سفارشات تمام همکاران و شرکای برنامه ساخته شده و هدف اساسی آنرا بهترسازی ظرفیت تطبیق برنامه، تقویت، مؤثریت و کارآیی و افزایش تأثیرات برنامه در محلات، تشکیل میدهد. نیل به این اهداف نه تنها مستلزم یک ارادۀ قوی سیاسی بوده بلکه نیازمند تلاشهای مشترک تمام شرکا و همکاران شورای عالی صلح و دارالانشاء چون همکاران دولتی مانند وزارتخانه های سکتوری و امنیتی، همکاران بین المللی، مانند اداره انکشافی ملل متحد، آیساف یوناما و  تمویل کنندگان میباشد.

18. یک پلان احتیاطی (اضطراری) که در آن تمدید برنامه به سال ۲۰۱۶ نیز شامل خواهد بود نیز بمیان می آید تا بتواند برنامه بعد از رسیدن به یک موافقتنامۀ صلح با رهبری طالبان با تعداد زیادی از مخالفینی که با پروسۀ صلح میپیوندند همکاری کند و همچنان تضمین اینکه برنامه الی اخیر سال ۲۰۱۵ ادامه یابد بوجود آید.

خبرنامه جدید

سولې او پخلاینه

Peace Reconciliation Booklet Pashto Page 01

صلح و آشتی

Peace Reconciliation Booklet Dari Page 01