مقدمه:

برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز بر اساس سفارشات جرگۀ مشورتی صلح که در جوزای سال ۱۳۸۹ برگزارشد و در آن بیش از ۱۶۰۰ تن از نماینده گان مردم افغانستان حضور داشتند، طرح و تدوین گردید. این برنامه که رهبری آن را شورای عالی صلح به عهده دارد و مشترکاٌ توسط چندین ارگان سکتوری و امنیتی دولتی عملی میشود، در کنفرانس بین المللی کابل مورد تایید قرار گرفت و توسط فرمان شماره ۴۳ مقام عالی ریاست جمهوری توشیح گردید.
هدف از برنامۀ صلح، مصالحۀ ملی و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز، آوردن صلح  عادلانه از طریق پروسۀ سیاسی است . این برنامه، مخالفین مسلح  و رهبران شان را تشویق مینماید تا از خشونت دست برداشته و با پروسۀ ملی صلح یکجا شوند تا مانند تمام اتباع افغانستان در یک فضای صلح و آرامش همراه با خانواده های شان زنده گی نمایند و در بازسازی وطن و رشد اقتصادی کشور شان سهیم گردند.
دارالانشای شورای عالی صلح مسؤولیت تطبیق تمام فیصله های شورای عالی صلح را بدوش دارد که ذیلآ از آن یاد آوری میگردد .

 دارالانشای شورای عالی صلح

دارالانشای شورای عالی صلح مرکب از شش بخش عمده میباشد که عمدتاً مسؤولیت تطبیق فیصله های شورای عالی صلح و همچنان تطبیق برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز را به عهده دارد. به منظور تنظیم بهتر امور فوق، دارالانشاء دارای شش بخش تخنیکی میباشد که عبارتند از:

  • بخش اوپراتیفی و ملکی سازی
  • بخش انکشافی خدمات اقتصادی و اجتماعی
  • بخش اطلاعات وارتباطات
  • بخش پالیسی
  • بخش مالی و اداری
  • بخش جندر

ما درین جا صرف دیپارتمنت اطلاعات وارتباطات دارالانشای این شورا را به معرفی میگیریم :  

دیپارتمنت اطلاعات وارتباطات دارالانشای شورای عالی صلح

دیپارتمنت اطلاعات وارتباطات متشکل از افراد مسلکی بوده که مسؤولیت تطبیق فیصله ها ورهنمودهای کمیتۀ تبلیغات وآگاهی عامه را به عهده دارد ودرحین زمان سخنگوی شورای عالی صلح و بورد نشراتی شورا را در امور روزمره مطابق نیازمندی وهدایت شان کمک وهمکاری مینماید. همچنان این بخش مسؤولیت مدیریت تخنیکی صفحه انترنتی شورای عالی صلح را به عهده داشته و در تهیۀ اسناد، مؤلفه ها، برنامه های تلویزیونی و تسهیل اطلاعات اقدام مینماید و زمینه را برای فعالیت های مؤثرتبلیغاتی جهت تنویراذهان مردم و جامعه در راستای وحدت ملی، تحمل پذیری وجلوگیری ازخشونت مساعد میسازد . این بخش درتعیین اهداف برنامه وامورشورای عالی صلح همکاری نموده وبه مثابۀ یک پل ارتباطی بین شورای عالی صلح ومردم قرارداشته، مردم را همواره از فعالیت های شورای عالی صلح در جریان قرار داده، آگاهی می بخشد.
دیپارتمنت اطلاعات وارتباطات شورای عالی صلح نقش متبارزی را درراستای تبلیغ و ترویج فرهنگ صلح داشته ودرتلاش است تا درمورد صلح وضرورت آن درجامعه وروشن ساختن افکارعامه مثمرواقع گردد.
دیپارتمنت اطلاعات وارتباطات دارالانشای شورای عالی صلح در بخش های کاری ذیل فعالیت دارد :

1- روابط باعلماء: علماء نقش مهم و فزاینده یی را در رهبری جامعۀ ما داشته وهمواره رهنمود های شان مثمر و مورد قبول مردم قرارمیگیرد؛ چون صلح نیازمبرم جامعۀ ما و یک داعیۀ برحق است بنابران علمای کرام کشور، این داعیۀ برحق و مقدس را ترویج نموده، پیام روشن صلح را از طریق منابر و تربیون ها به وجه احسن بیان و به اذهان مردم میرسانند.
بخش روابط با علماء یکی ازشعبات مهم این دیپارتمنت بوده و با همکاری و توجه علمای کرام، یکسلسله فعالیت هایی مانند تدویر کنفرانس های ملی و بین المللی در مورد صلح و سایر برنامه ها پیرامون صلح درین مسیرانجام یافته است که پروسۀ آن ادامه دارد .
یکی دیگر از وظایف این بخش را شناسایی علمای نامدار و سرشناس ملی و بین المللی و تأمین مداوم ارتباطات با آنان تشکیل میدهد تا آنها درپروسۀ صلح افغانستان عملآ همکارباشند. همچنان این بخش با ارگان های مهم دولتی مانند وزارت ارشاد، حج و اوقاف، شورای سرتاسری علمای افغانستان، معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان وغیره ادارات مماثل با کار این نهاد ها  درتماس بوده درامر پیشبرد امور با آنها تشریک مساعی دارد.

2- روابط با ولایات: یکی ازفعالیت های دیگر دیپارتمنت اطلاعات وارتباطات، روابط با ولایات است. دیپارتمنت اطلاعات وارتباطات وظیفه دارد ازطریق همین شعبه شورای عالی صلح را با ولایات وصل نموده و وقتآ فوقتآ کمیته های صلح ولایتی را از برنامه های کاری شورای عالی صلح درجریان قرار داده، از اجراآت کمیته های صلح ولایتی مبنی بر تطبیق این برنامه ها اعم از ورکشاپ ها، سیمینار ها و تحقق برنامۀ صلح، مصالحۀ ملی و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز به مقام دارالانشای شورای عالی صلح گزارش ارائه میدارد.

3- نشرات: نشرات یکی ازمسوولیت های مهم دیگر این دیپارتمنت بوده که تمام فعالیت های شورای عالی صلح ودارالانشاء درمرکزوولایات را در یک ماهنامۀ خبری به نام خبرنامۀ صلح به نشرمی رساند. درین نشریه گزارش از تدویر سیمینارها، ورکشاپ ها ، سخنرانی های هیئت رئیسۀ شورای عالی صلح، مقالات درمورد صلح ، تحلیل ها، گزارشات انکشافی از فعالیت ها و پروژه ها درولایات، گزارشهایی ازافراد پیوسته شده به پروسه صلح، گزارشات اپراتیفی، فعالیت های بخش اطلاعات وارتباطات وغیره به طورماهواربه نشرمیرسد. این جریده به طورمنظم و باکیفیت عالی به زبان های دری وپشتو چاپ میگردد .

4- ویب سایت: وب سایت بخشی ازنشرات الکترونیکی شورای عالی صلح است که درچوکات دیپارتمنت اطلاعات وارتباطات فعالیت دارد. ویب سایت شورای عالی صلح به زبان های دری، پشتو و انگلیسی نشرات دارد.
درصفحه انترنتی شورای عالی صلح اخبار روز، اعلامیه ها و پیام های هیأت رهبری شورا، مقالات، تحلیل ها، بیانیه ها، تصاویر، ویدیوها ، گزارشات و فعالیت های بخش های انکشافی، اپراتیفی، اطلاعات وارتباطات، جندر، جوانان وغیره به نشرمیرسد.
5- ارزیابی رسانه ها یا میدیا مونیتورنگ: ارزیابی رسانه ها شعبۀ کاری دیگر این دیپارتمنت می باشد. درین بخش تمام رسانه های ملی و بین المللی به طور روزمره مرور و بررسی گردیده، اخبار، مقالات و گزارشات مهم مربوط به پروسۀ صلح ازین نشریه ها استخراج و با تمام مسؤولین ومقامات رهبری شورای عالی صلح شریک ساخته میشود. همچنان این بخش با استفاده ازهمین گزارشات یک تحلیل عمومی هفته وار و ماهوار را نیزتهیه نموده و به هیأت رئیسۀ شورا، دارالانشاء و سایراعضاء میفرستد.

6- روابط با رسانه ها: شعبۀ دیگر کاری دیپارتمنت اطلاعات و ارتباطات روابط با رسانه ها میباشد. این بخش برعلاوه تماس با تمام رسانه ها و مطبوعات وظیفۀ تدویرکنفرانس ها، ورکشاپ ها، جلسات بزرگ ودیگر مناسبت ها را نیزبه عهده دارد. همچنان همآهنگ ساختن مصاحبه ها وتهیۀ بعضی کلیپ های تبلیغاتی ویدیوئی موارد دیگریست که توسط این بخش انجام میشود.

7- رویدادها: یکی دیگرازشعباتی که درچوکات دیپارتمنت اطلاعات و ارتباطات فعالیت دارد شعبۀ رویدادها میباشد که ریزرف، ترتیب وتنظیم نمودن تالارها ، ترتیب دوسیه های مربوط به مجلس، تهیۀ تقسیم اوقات جهت تنظیم رویدادها، ترتیب آرشیفی ازاسناد ودوسیه ها، تماس ومطلع ساختن بزرگان واعضای اشتراک کنندۀ مربوط به مجالس مختلف وسایر موارد ذیربط را به عهده دارد.

8- کمره و ویدیو:  این بخش تمام مجالس، کنفرانسها، سیمینارها وغیره رویداد ها را تحت پوشش قرارداده وازاین جریانات تصاویر و کلیپ های ویدیوئی را ترتیب و آنها را در آرشیف نگه میدارد. تعدادی ازتصاویر و ویدیوهای مهم که توسط این بخش ثبت میگردد درویب سایت وخبرنامۀ شورای عالی صلح نیز به نشرمیرسد.
9- ترجمه: این بخش جهت تسهیل روابط با توده ها ونهادهای خارجی تمام اسناد، مقالات، دعوتنامه ها، تحلیل ها، خطابه ها ودیگر اسناد مورد ضرورت را از زبان انگلیسی وبعضاً عربی به زبان های دری، پشتو وعکس آن ترجمه مینماید.