Language Switcher

RJ Social Icons

Facebook Likebox Slider

×

هشدار

JFolder: :فایلها: مسیر یک پوشه نیست. مسیر: images/hpc_newsletter_current

وظــایف و مکلفیتـــــــهای بخش انکـــشافی

تحت نظر مستقیم معاون دارالانشای شورای عالی صلح و در چوکات دارالانشای مرکزی بخش انکشافی  وظایف عمده واساسی چون برنامه ریزی ، هم آهنگی ، نظارت و راپور دهی  تمامی پروژه های کوچک و بزرگ  انکشافی  برنامه  صلح را در همکاری نزدیک با تمامی شرکای بر نامه  اعم از   تطبیق کننده گان  ، و کمیته های صلح ولایتی در ولایات مختلف را به عهده دارد ، این پروژه ها  در محلات و لسوالی های مختلفی که افراد پیوسته به برنامه مرحلهٌ ملکی سازی را موٌفقانه سپری نمودند مطابق به اهداف پروگرمهای انکشافی اجرا میگردد.

بخش انکشافی  در جهت تطبیق موثر و بموقع پروژه های انکشافی وظیفه دارد تا با ارایه  همکاری های تخنیکی و مسلکی   خویش وزرات های سکتوری و سایر شرکای تطبیق کننده را کمک و یاری نماید . این بخش وظایف و مسوٌلیتهای  مختلفی را بعهده دارد که در انیجا از بعضی انان نامبرده میشود:

 • رهبری ، پلان گذاری ، تطبیق ، نظارت و راپور دهی تمامی پروژه های بهبود جامعه که از طریق وزارت های سکتوری و یا شورا های ولسوالی و قریه جات تطبیق میگردد.
 • سهم بارز در روند تدوین و تقویت ستراتیژی  ، پالیسی ها ، پروسیجر ها و استندرد های کاری بخش انکشافی برنامه  صلح در حمایت و تفاهم با  رهبری دارالالنشا وسایر شرکای پروگرام.

 • حمایت از وزارت های سکتوری در تعین در ست   اهداف ، پلانگذاری ، سایز ، وظایف و تمویل  پروژه های انکشافی  در حمایت از برنامه صلح ، مصالحه ملی و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز.

 • نظارت از بودیجه  سالانه وزرات های سکتوری به حمایت از برنامه صلح.

 • پیگیری برای اطمینان از حصول دست آورد ها متوقعه پروژه های انکشافی با استفاده از اصول و نورم های قبول شده و نظارت دوامدار از پیشرفت و گزارش به شرکا.

 • تهیه تقدیم راپور که حاکی پیشرفت ها ، چالش ها و راه های حل ، هماهنگی و اداره تغیرات لازمی برای رسیدن به اهداف برنامه بهبود جامعه.

 • ارزیابی از نتایج و دست آورد و تهیه شاخص ها و راپور های مفصل از   پروژه های انکشافی ، ترتیب و نشر  و بخش راپور های مربوط  به تمای شرکای پروگرام ماهانه ، ربع وار و سالانه.

 • بررسی راپور های واصله مبنی بر تغیرات بوجود آمده در پروژه های انکشافی ، تخطی در تطبیق پروژه ها و یا انحرافات و تقض اهداف پروگرامی برنامه ، هم آهنگی و رسیده گی در جهت حل معضلات جهت بوجود اوردن اصلاحات لازم و بموقع.

 • نظارت وارزیابی از چگونگی تطبیق پروژه ها مطابق به شاخص های تخنیکی و اهداف  برنامه ، شریک ساختن  راپور های ارزیابی با استفاده از پلانهای بازدارنده و واکنشی جهت اصلاحات لازم و بموقع.

 • تعقیب و بررسی کیفیت راپور های انکشافی مطابق به استندرد های جهانی و توقعات  شرکای پروگرام و مستفید شونده گان. 

 • همکاری با کمیته تخنیکی که در آن با تمویل کننده ها در مورد برسی پروپوزل ها پروگرام یکجا کار می شود.

 • حصول اطمینان از کیفیت و درستی معلومات  و اطمینان آنکه این معلومات به معیارات و ضرورایات برنامه و شرکا هستند.

 • انکشاف و تقویه طرزالعمل ها برای نظارت، ارزیابی  و تفتیش و تهیه فارمت های گزارشات مبتنی به معیارات راپوردهی.

 • سهم گرفتن در تدوین استراتیژی ها ، انکشاف فعالیت ها و تهیه پاسخ ها برای مسئولین رده بالا دارالنشآ  جهت بهتر ساختن موثریت و کاررایی  پروگرمهای انکشافی از طریق شناسایی مشکلات و تنگها  و تهیه استراتیژی ها برای بیرون رفت از این معضلات.

 • تشخیص برا ی بلند بردن ظرفیت های موجود در بخش انکشافی تدویر و پیشبرد ترینیگ های لازم جهت ارتقای دانش مسلکی و مدیرتی کارمندان انکشافی در ولایات مختلف.

خبرنامه جدید

سولې او پخلاینه

Peace Reconciliation Booklet Pashto Page 01

صلح و آشتی

Peace Reconciliation Booklet Dari Page 01