Language Switcher

RJ Social Icons

Facebook Likebox Slider

×

هشدار

JFolder: :فایلها: مسیر یک پوشه نیست. مسیر: images/hpc_newsletter_current

ساختار تشکیلاتی شورای عالی صلح

HPC Structure Dari

 

از آغاز پروسۀ صلح، پیشرفت های قابل ملاحظه یی هم در سطح سیاسی و هم در سطح  عملی و تطبیقی برنامۀ صلح بوجود آمده که نمایانگر تعهد قاطع و محکم دولت افغانستان برای تأمین صلح سرتاسری در کشور میباشد.  بدون شک، اقداماتی که در این راستا انجام یافته است، تأثیرات فوق العاده مثبتی را روی جلب اعتماد مردم و تغییرافکار مردمی در سطح محلات در قبال داشته است. بیشترین تمرکز تلاش ها و فعالیت های شورای عالی صلح روی بسیج مردم، جلب همکاری و دخیل ساختن آنها در پروسۀ صلح در سطح ولایات و محلات بوده که مهمترین عنصر موفقیت برنامۀ صلح را تشکیل میدهد. تا اکنون کمیته های صلح ولایتی در بیشتر از ۳۰ ولایت کشور ایجاد گردیده است که این کمیته ها اجراآت و فعالیت های خویش را طبق استراتیژی پروسۀ صلح، و هدایات و رهنمود های شورای عالی صلح، انجام میدهند.

۴.۲- دارالانشای شورای عالی صلح

دارالانشای شورای عالی صلح مرکب از شش بخش عمده میباشد که عمدتاً مسؤولیت تطبیق فیصله های شورای عالی صلح و همچنان تطبیق برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز را به عهده دارد. به منظور تنظیم بهتر امور فوق، دارالانشاء دارای شش بخش تخنیکی میباشد که عبارتند از:

بخش اوپراتیفی و ملکی سازی

این بخش مسؤولیت  دارد تا در روشنی رهنمود ها و فیصله های شورای عالی صلح،  تدابیر همه جانبه را برای  جمع آوری و تحلیل معلومات در مورد مخالفین، جمع آوری و مدیریت سلاح ، توظیف تیم های تخنیکی جهت انجام ارزیابی های وضعیت امنیتی و تهیۀ گزارش فعالیت های اوپراتیفی و همچنان سایر وظایفی که از طرف شورای اجرائیه و یا ریاست دارالانشاء به آن سپرده می شود، در هماهنگی با ارگانهای امنیتی، عملی کند. این بخش متشکل است از افراد مسلکی و نماینده گان با صلاحیت وزارت های دفاع ، داخله ، ریاست عمومی امنیت ملی و ادارات محلی و علاوتاً  نماینده گان نیروهای ایساف در تأمین مصونیت افرادی که با پروسۀ صلح یکجا میشوند و همچنان در عرصۀ تخنیکی همکاری مینمایند. این بخش در عین زمان با کمیته های دعوت و تماس و حل معضلات شورای عالی صلح همکاری  و ارتباط نزدیک دارد.
پروسۀ ملکی سازی: پروسۀ ملکی سازی، که جزء عمده و اساسی روند گفتگو و مذاکرات با افراد و گروه های مخالفین تلقی میشود، مشترکاً توسط چند ارگان امنیتی دولتی، تحت رهبری کمیتۀ صلح ولایتی و هماهنگی بخش اوپراتیفی، صورت می گیرد.
کمیتۀ صلح ولایتی منحیث نمایندۀ شورای عالی صلح در سطح ولایات، مسؤولیت پیشبرد پروسۀ صلح را تحت رهبری والی ولایت در سطح ولایات به عهده دارد و در عین زمان مشکلات محلی که مانع پیوستن افراد و یا گروپ ها با پروسۀ صلح می گردد را در همکاری مردم و نهاد های دولتی برطرف می نماید.

بخش انکشافی خدمات اقتصادی و اجتماعی

این بخش عمدتاً مسؤولیت اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای تطبیق پروژه های انکشافی و اقتصادی در ساحاتی که در آن مخالفین به پروسۀ صلح میپیوندند، را دارد. این بخش در همکاری نزدیک با وزارت های سکتوری (بخصوص وزارت های زراعت، آبیاری و مالداری، احیا و انکشاف دهات، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، فواید عامه) و سایرادارات دولتی غیر سکتوری مانند وزارت ارشاد، حج و اوقاف، سرحدات، اقوام و قبایل، معارف، ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و نهاد های غیر دولتی، برنامه های مشخص را در عرصه های انکشافی و خدمات اجتماعی به شمول ایجاد زمینه های آموزش حرفوی و کاریابی  (مطابق به چارچوب عمومی برنامه که در کنفرانس کابل تصویب گردیده) اجراآت می نماید.

بخش اطلاعات وارتباطات

این بخش متشکل از افراد مسلکی بوده که مسؤولیت تطبیق فیصله ها و رهنمود های کمیتۀ تبلیغات و اگاهی عامه را به عهده دارد و درعین زمان  سخنگوی شورای عالی صلح و بورد نشراتی شورا را در امور روز مره، مطابق نیازمندی و هدایت شان، کمک وهمکاری می نماید. همچنان این بخش مسؤولیت مدیریت تخنیکی صفحه انترنیتی شورای عالی صلح را به عهده داشته و در تهیۀ اسناد ، مؤلفه ها ، برنامه های تلویزیونی و تسهیل اطلاعات اقدام مینماید و زمینه را برای فعالیت های مؤثر تبلیغاتی جهت تغییر اذهان مردم و جامعه در راستای وحدت ملی، تحمل پذیری و جلوگیری از خشونت  مساعد می سازد. این بخش در تعیین اهداف برنامه و امورشورای عالی صلح همکاری مینماید.

بخش پالیسی

این بخش عمدتاً مسؤولیت و هماهنگی تلاش های مشترک شورای عالی صلح و ارگانهای ذیدخل را در پروسۀ صلح بدوش داشته و از  چالش ها، انکشافات و تحولات برنامه در روشنایی وظایفی که از طرف شورای عالی صلح به دارالانشاء سپرده میشود، گزارش تهیه مینماید. علاوتاً بخش رهبری برنامۀ صلح را در تعیین اولویت ها و ابتکارات جدید همکاری مینماید. بخش پالیسی رهنمود ها، پالیسی ها و طرزالعمل هایی را  که برای تطبیق مؤثر برنامه ضروری می باشد، ترتیب و به شورای اجرائیه پیشنهاد می نماید. این بخش همکاری نزدیک با کمیتۀ روابطه بین المللی داشته و در تطبیق پلان ها و فعالیت ها به آن کمیته مشورت های تخنیکی ارایه مینماید.  

بخش حقوقی

این بخش مسؤولیت رسیده گی به امور زندانیان را در مطابقت به رهنمود های کمیتۀ زندانیان سیاسی و کمیتۀ حل معضلات به عهده داشته و در تمام موارد قانونی و حقوقی با رئیس و معاون دارالانشاء همکاری مینماید. در عین زمان در صورت ضرورت به رؤسای کمیته ها مشورت های تحریری حقوقی را در موضوعات مشخص ارایه می نماید.

بخش مالی و اداری

این بخش، مسؤولیت حمایت مالی و اداری برنامه را در روشنی مصوبات شورای عالی صلح به عهده داشته و مکلف می باشد تا زمینه و شرایط مساعد کاری را برای فعالیت شورای عالی صلح، هیئت اجرائیه، کمیته های کاری و سایر بخش های دارالانشاء مساعد ساخته و به همین منوال گزارش منظم کاری خویش را از طریق دارالانشأ به وزارت مالیه، مدیریت صندوق کمکی صلح  و شورای عالی صلح  ارایه  می نماید.

بخش جندر

این بخش که از جمله بخشهای مهم دارالانشای شورای عالی صلح میباشد، در روشنی قانون اساسی افغانستان،  قطعنامه های مختلفه ملل متحد وکنوانسیونها  بین المللی در مورد تساوی جندر که افغانستان به آن ملحق است و همچنان ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان و سایر پالیسی های کشور در زمینه تساوی و برابری جندر فعالیت دارد. تمرکز بیشتر این بخش روی ارتقای سطح دانش زنان، آگاهی دهی آنان از حقوق و وجایب آنها در قبال پروسه صلح و اهمیت حضور آنان در پروسه صلح و مصالحه ملی میباشد. این بخش دارالانشا که تحت نظر کمیته اختصاصی زنان در شورای عالی صلح فعالیت دارد دارای اهدا ف عمده ذیل میباشد:
ایجاد ساختارهای تشکیلاتی مرکزی و محلی که در آن برابری جندر مراعت گردیده باشد،
شامل ساختن موضوعات مربوط به برابری جندر در تمام  فعالیتهای مراحل سه گانۀ برنامۀ صلح، مصالحۀ ملی و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز
ایجاد سیستم نظارتی مؤثر و با کفایت برای مسیردهی متداوم مسایل جندر در سطوح ساختاری و اجرائیوی فعالیتها

۲.۵- کمیته های صلح ولایتی

پروسۀ صلح در سطح ولایت تحت رهبری والی ولایت به پیش برده میشود. این پروسه شا مل دو مرحلۀ اساسی میباشد که عبارتند از:

الف:( تماس، مذاکره و مفاهمه برای پیوستن با پروسۀ صلح،)

ب:( پروسۀ ملکی سازی، مدیریت سلاح، تآمین امنیت، ارزیابی و بازگشت به زنده گی عادی در محلات)

 مشکل جنگ در کشور وقتی میتواند حل گردد که رابطۀ مردم و دولت با هم نزدیک باشد و مردم به دولت خود اعتماد داشته باشند و  مشکلات محلی که مانع پیوستن گروپ ها و یا افراد با پروسۀ صلح می گردد با همکاری بزرگان و متنفذین، علما، نهاد های دولتی و جامعۀ مدنی  برطرف گردد. از آنجایی که فعالیت های برنامۀ صلح، مصالحۀ ملی و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز ارتباط نزدیک با مسایل امنیتی و انکشافی دارد و چون موفقیت پروسۀ صلح در سطح ولایت وابستگی به چگونگی وضعیت امنیتی و موجودیت برنامه های انکشافی و حکومتداری خوب دارد، بناءً حتمی و ضروری است تا فعالیت های کمیتۀ صلح ولایتی در هماهنگی کامل با کمیته های امنیتی و انکشافی، که هر دو تحت رهبری و ریاست والی ولایت پیش برده میشوند، تنظیم گردد.  
شکل (2) ساختار تشکیلاتی سطح ولایتی

HPC Structure Dari Provincial

به منظور تسهیل و حمایت از پروسۀ صلح و تطبیق فیصله های  کمتیۀ صلح ولایتی،  در هر ولایت تشکیل ساده یی برای دارالانشاء در نظر گرفته شده است که در چوکات دفتر ولایت ایجاد می گردد و تحت رهنمایی والی و همچنان رئیس کمیتۀ صلح فعالیت می نماید. دارالانشای ولایتی متشکل از پنج کارمند تخنیکی میباشد که عمدتاً مسؤولیت تطبیق فیصله های کمیتۀ صلح ولایتی و هدایاتی که از طرف ریاست دارلانشاء برای شان محول میگردد، اجراآت نموده وسایر فعالیت های تخنیکی، لوژستیکی، اداری و مالی را به پیش میبرد.
به همین ترتیب، کمیته های امنیتی و انکشافی که قبلاً ایجاد گردیده اند و فعالیت خود را تحت ریاست مقام ولایت تنظیم مینمایند، فعالیت ها، پلانها و اولویت های شان را در مطابقت به پلانها و فعالیت های برنامۀ صلح، مصالحۀ ملی و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز عیار ساخته وهر سه کمیته تحت نظارت و رهبری والی ولایت به شکل منظم  جلسات خویش را، دایرمینماید. توقع میرود تا والی ولایت منحیث رئیس کمیته های سه گانۀ فوق، و مسؤول درجه یک رهبری، انسجام، هماهنگی و تطبیق برنامه های ولایتی، جلسات کمیتۀ صلح را طوری تنظیم و عیار نماید که کمیته های امنیتی و انکشافی، فعالیت ها و ابتکارات کمیتۀ صلح را حمایت نموده و زمینه را برای عملی ساختن آن مساعد سازد.  همچنان والیان، تدابیری را برای جلوگیری از حوادث، بهبود امنیت، و انکشاف، در هماهنگی، همکاری و مشورت با مردم محل روی دست میگیرند و بالاخره تطبیق پروژه های انکشافی طوری عیار میگردد که در بازگشت مخالفین و پیوستن شان با پروسۀ صلح مفید و مؤثر واقع گردد. برای وضاحت بیشتر، در ذیل مکلفیت های چند ارگان ذیربط مورد بررسی قرار گرفته است:

الف: نقش و مسؤولیت والیان در پروسۀ صلح

والیان، رهبری عمومی پروسۀ صلح را به عهده داشته، فعالیت کمیتۀ صلح ولایتی را با کمیته های امنیتی و انکشافی همآهنگ می سازند و از فعالیت کمیتۀ صلح حمایت همه جانبه می نمایند. به همین ترتیب برای رسیده گی به مسایل مشخص که مانع بازگشت مخالفین به زنده گی مسالمت آمیز می گردد و یا هم اگر مصونیت آنهایی که با این پروسه یکجا می گردند، به خطر مواجه باشد، هیئت های مختلف را از ترکیب هر سه کمیتۀ مؤظف می سازند تا برای حل مشکل، اقدام فوری نمایند. علاوتاً والیان، فعالیت های ارگانهایی مختلف، به شمول نیرو های بین المللی، را در حمایت از پروسۀ صلح بسیج  نموده با همکاری مردم، شرایط را برای حمایت از پروسۀ صلح و انتقال مسؤولیت های امنیتی به دولت افغانستان فراهم می سازند تا حاکمیت ملی در کشور تحکیم و جنگ در قراء و قصبات افغانستان پایان یابد وبالاخره زمینه بازگشت نیرو های بین المللی به کشور های شان مساعد گردد.

ب: نقش و مسؤولیت کمیتۀ صلح ولایتی

طوریکه در شکل نشان داده شده است، برنامۀ صلح توسط کمیتۀ صلح ولایتی تطبیق و توسط کمیته های امنیتی و انکشافی حمایه میگردد. در رأس کمیتۀ صلح ولایتی یک نفر رئیس از طرف اعضاء و به مشورۀ والی ولایت انتخاب می گردد  که منحیث معاون والی در امور صلح و بازگشت به زنده گی مسالمیت آمیز کار می کند. سکرتریت این کمیته به عهده دارالانشای برنامۀ صلح در سطح ولایت میباشد. تعداد اعضای کمیته ولایتی صلح  الی ۲۵ نفر تعیین شده میتواند و در ولایات بزرگ (مراکز زون ها ) تعداد اعضاء الی ۳۰ تن تعیین شده میتواند که بعد از منظوری شورای عالی صلح،  رسماً بکار آغاز نموده می تواند. اعضای شورای عالی صلح که در ولایات زنده گی دارند در تمام جلسات این کمیته ها دعوت شده و از پروسۀ صلح در سطح ولایات نظارت و از ان حمایت می نمایند.
ترکیب کمیته های صلح ولایتی بر اساس شرایط ذیل صورت میگیرد:

  • در ترکیب کمیتۀ صلح ولایتی مسؤولین و شخصیت های متنفذ غیر دولتی، علما و بزرگان قومی، نماینده گان جامعۀ مدنی و نهاد های اجتماعی حضور می داشته باشند تا با برقراری تماس با مردم، فیصله ها جنبۀ عملی و تطبیقی داشته باشند.
  • نمایندۀ شورای ولایتی ، شورای  علما، شخصیت های متنفذ، علما و بزرگان قومی، نماینده گان جامعۀ مدنی وحد اقل دو زن در ترکیب این کمیته ها تنظیم میگردد.
  • کمیته دارای ترکیب سرتاسری میباشد.
  • اعضای آن معتقد و متعهد به صلح میباشند.
  • اعضاء دارای شهرت نیک  و از حرمت خاص در بین مردم برخوردار میباشند.
  • اعضاء توانمندی حل و فصل معضلات محلی را می داشته باشند.
  • اعضاء توانمندی ایجاد روابط بین دولت و مردم را می داشته باشند.
  • اعضاء  بتوانند از ولسوالی های مختلف و اقوام ساکن در محل نماینده گی متناسب را نمایند.
  • اعضای کمیتۀ صلح ولایتی که حیثیت نقطۀ تماس بین دولت و اشخاص ناراض در محلات را خواهند داشت، باید توانمندی ایجاد رابطه بین برنامۀ صلح و مصالحه و افراد ناراض و مخالف برای روند مذاکرات و ایجاد امنیت مفید و مؤثر، را داشته باشد.

خبرنامه جدید

سولې او پخلاینه

Peace Reconciliation Booklet Pashto Page 01

صلح و آشتی

Peace Reconciliation Booklet Dari Page 01