Language Switcher

RJ Social Icons

جلسه مقدماتی کمیته گزینش اعضای بورد مشورتی زنان در پروسه صلح دایر گردید

بمنظور انتخاب اعضای بورد مشورتی زنان در پروسۀ صلح، کمیتۀ گزینش این بورد، جلسۀ مقدماتی خویش را به تاریخ ۱۵ جدی ۱۳۹۵ در اطاق کنفرانسهای شورای عالی صلح تحت ریاست محترمه داکتر حبیبه سرابی img kabul women consult board assign jadi 15 1معاون شواری عالی صلح دایر نمود.
جلسه با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید. بعداً خانم حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح در مورد استراتیژی جدید و اهداف آن برای اعضای کمیتۀ گزینش بورد مشورتی زنان معلومات همه جانبه ابراز نموده گفت که در این ستراتیژی بالای سهم بیشتر زنان تاکید صورت گرفته تا باشد سهم زنان در پروسۀ صلح به ۳۰ فیصد افزایش یابد. از اینرو در ستراتیژی جدید شورای عالی صلح درج گردیده است تا برای مشوره دهی و نظارت از نقش و فعالیت زنان در پروسۀ صلح، یک بورد مشورتی متشکل از زنان ایجاد گردد.
سپس کمیتۀ گزینش پیرامون تعیین نمودن معیارها و کریتریا برای انتخاب نمودن اعضای بورد مشورتی زنان بحث همه جانبه نموده تصمیم گرفت تا تعداد ۱۵ تن از خانم ها که اعضای نهاد های مختلفی بوده و در عرصه های صلح، امنیت و امور زنان فعالیت دارند، در این بورد بحیث عضو اشتراک داشته باشند.
در اخیر جلسه، کمیتۀ گزینش بالای شهرت مکملۀ آنعده زنان فعال که واجد شرایط و مطابق معیارهای تعیین شده اند و لست آنان از قبل ترتیب گردیده بود، غور نموده، از جمع آنها تعداد ۱۵ تن از زنان فعال و متعهد به img kabul women consult board assign jadi 15 2پروسۀ صلح و خوش نام و وطن دوست را بحیث اعضای بورد مشورتی معرفی نمود.
قابل ذکر است که نام های این اعضاء بعد از تصویب در جلسۀ هیئت اجرائیۀ شورای عالی صلح به شکل رسمی اعلان خواهد شد.

تقویم سال ۱۳۹۶