Language Switcher

RJ Social Icons

منازعۀ قومی در هرات به صلح انجامید

منازعه و اختلافاتی که میان دو قوم علیزایی و نورزایی  درکهسان ولایت هرات بوجود آمده بود با سعی و تلاش کمیتۀ صلح ولایتی هرات، رهبری مقام ولایت هرات و img herat folks dispute to peace dalwa 18پادرمیانی بزرگان، موسفیدان و معززین آن ولایت حل و فصل گردید و به صلح انجامید.
با تشدید این اختلافات و تنش های قومی که منجر به کشته و زخمی شدن جوانان دو طرف گردیده بود، هیئت هایی متشکل ازمولوی غلام سرور رئیس کمتیۀ صلح ولایتی هرات، محی الدین نوری معاون مقام ولایت هرات وعبدالنصیر محمدی معاون کمیتۀ صلح ولایتی هرات با جمعی از بزرگان و علمای کرام طی دو بار سفر به ولسوالی کهسان، با نماینده گان دو قوم مذاکرات را  انجام دادند.
اعضای هیئت بیش از ۲۰ جلسه با اقوام دو طرف دایر نمودند و سرانجام تعهدات کتبی و شفاهی از طرفین منازعه گرفته شد که از انتقام گیری علیه یکدیگر خوداری ورزند تا درآیندۀ نزدیک طبق قانون و عدالت، منازعه بین این دو قوم طور رسمی حل و فصل گردد و در کنارهم برادر وار زنده گی نمایند. این فیصله مورد قبول دو طرف منازعه قرار گرفت.

تقویم سال ۱۳۹۶