Language Switcher

RJ Social Icons

نماینده گان حزب اسلامی در لوگر از صلح حمایت نمودند

نماینده گان حزب اسلامی که به تاریخ ۱۴ عقرب ۱۳۹۶ از ولسولی های مختلف آن ولایت به مرکز ولایت لوگر آمده بودند در نشستی که از طرف  کمیتۀ صلح ولایتی لوگر برگزار شده بود، اشتراک img logar hezb islami support peace pros aqrab 14ورزیده و حمایت شان را از پروسۀ صلح ابراز کردند.
در جلسۀ مذکور میرعبدالقدوس به نماینده گی از سایر نما ینده گان حزب اسلامی صحبت نموده، حمایت و پشتبانی خویش را در کل از برنامه های شورای عالی صلح وخاصتاً کمیتۀ صلح ولایتی لوگر اظهار داشته ، خواستاراین شدند که کمیتۀ صلح ولایتی همیشه با ایشان جلسات داشته باشند.
بعداً امین الله یکتن از قوماندانان حزب اسلامی اظهار داشت که هرفرد ما مسؤول است تا صلح را نخست در فامیل خود  تطبیق نماید و بعد به جامعه انکشاف بدهد. وی همچنان یاد اور گردید که دولت مردان و نظام سیاسی کشور ما کاملا اسلامی میباشد و باید در نهاد های عدلی وقضایی عدالت بطور صد در صدی تامین گردد.
 همچنان درین نشست عبد القیوم مدیر معارف ولسوالی خوشی لوگر همکاری خود را کمیتۀ صلح ولایتی اظهار نموده، یاد آور گردید که معارف یکی از راه های سهل آگاهی دهی به مردم در جامعه میباشد و هر زمانیکه مسئؤولین کمیتۀ صلح ولایتی لوگر به ولسوالی خوشی تشریف می اورند از هرگونه همکاری با ایشان در راستای تطبیق  پروسۀ صلح دریغ نمی ورزیم.

تقویم سال ۱۳۹۶