Language Switcher

RJ Social Icons

حل منازعۀ قومی در بادغیس

منازعۀ قومی که قبلاً میان اقوام بازگیر ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس بوجود آمده بود با پا درمیانی کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس و میانجیگری بزرگان قومی و موسفیدان آن ولایت حل و فصل گردید.  
img badghis folks disputes resolution aqrab 14در نشستی که بخاطر حل این منازعه از طرف کمیتۀ صلح ولایتی با اشتراک بزرگان و موسفیدان قریۀ سینه اردو و سنگ لو ولسوالی آبکمری با حضور داشت طرفین منازعه به تأریخ ۱۴ عقرب سال روان در آنجا تدویر یافته بود، ابتداء  آیاتی ازکلام الله مجید تلاوت گردید سپس الحاج  علا الدین کریمی  معاون کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس در مورد چگونه گی وقوع این منازعه صحبت نموده از مردم منطقه خواست تا منازعات و سایر مشکلات خویش را از راه گفتگو طورمصلحت آمیز حل و فصل نمایند و در صورت وقوع کدام رویداد مهم، کمیتۀ صلح ولایتی را در جریان قرار دهند.
وی همچنان در رابطه به چگونه گی این منازعه گفت که با وقوع قتل غیر عمدی از جانب یکی از طرفین حادثه، منازعه بین آنان اوج گرفت. کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس، هیئتی را به منطقه اعزام نمود که در نتیجۀ مذاکرات و تلاش های پی درپی کمیتۀ صلح ولایتی هر دو طرف به خویشتن داری و گذشت فراخوانده شدند و از ایشان خواسته شد تا جهت جلوگیری از تکرار تنش ها میان یکدیگر که جز ندامت و پشیمانی سودی ندارد، با هم آشتی کنند.
سر انجام بعد از بحث و گفتگو و فیصلۀ مردم محل و بزرگان قومی و وساطت کمیتۀ صلح ولایتی، طرف متعرض مجبور به پرداخت غرامت نقدی به جانب متضرر گردید و هر دو خانواده باهم آشتی نموده متعهد شدند تا در فضای صلح و صمیمیت باهم زنده گی کنند.

تقویم سال ۱۳۹۶