Language Switcher

RJ Social Icons

گفتمان رادیویی بخاطر تقویت صلح در هرات

به منظور گسترش همکاری رسانه ها جهت تقویت فرهنگ صلح و آگاهی دهی از صلح به مردم، به تاریخ ۴ سنبلۀ سال روان، با هماهنگی دارالانشای کمیتۀ صلح ولایتی img herat reinforce peace radio talk sonbula 4هرات، نشست رادیویی زیر نام «نقش رسانه هادر تامین صلح و ثبات در جامعه» از سوی دفتر ولایتی رادیو کلید در هرات دایر گردید.
درآغاز نشست واسع سعیدی مسؤول دفتر واسا در هرات در مورد نقش رسانه ها در آوردن صلح صحبت نموده گفت: رسانه ها نقش بسیار برجسته یی در آگاهی دهی مردم از صلح در سطح قریه جات و ولسوالی ها دارند، اما متاسفانه برخی از رسانه ها کارکرد شان درین راستا استراتیژیک و هدفمند نبوده و برنامه های آگاهی دهی در مورد صلح بصورت متدوام ندارند.  
سپس احمد یما امینی رئیس دارالانشای کمیتۀ صلح ولایتی هرات از تلاش رسانه هایی که در فرهنگ سازی صلح تلاش می ورزند اظهار سپاس نموده گفت: حکومت پیوسته تلاش ورزیده تا افغانستان به صلح پایدار برسد اما متأسفانه چالش های موجود ناشی تداوم جنگ، نه تنها به روند صلح کمک ننموده بلکه به نفاق و ناامنی ها نیز افزوده است؛ مگر رسانه هایی نیز وجود دارند که براساس منافع ملی کشور نشرات نموده و برای صلح سازی و تقویت صلح بسیار مؤثر اند.
بعدا همایون نظری مسؤول کمیته مصؤنیت خبرنگاران طی صحبت خود گفت که رسانه ها بخش بزرگی از پروسۀ صلح در افغانستان اند، اما در میز دیپلوماسی صلح در داخل و خارج از افغانستان برای رسانه ها سهم داده نشده است، بلکه از آنها به عنوان تریبیون جهت نشر اخبار مربوط به صلح استفاده شده است.
دراخیر، جامعۀ آزاد رسانه ها و نهاد های رسانه یی تعهد سپردند تا با ساختن استراتیژی ملی نشراتی، به معنی واقعی آن در بحث صلح، امنیت، مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بهتر عمل کرده و اذهان مردم را روشن سازند.

تقویم سال ۱۳۹۶