Language Switcher

RJ Social Icons

استاد محمد کریم خلیلی: شورای عالی صلـح اکنون بمثابۀ یگانه مرجع رسمی صلح در افغانستان شناخته شده است

جلسۀ هیئت اجرائیۀ شورای عالی صلح قبل از ظهر امروز مؤرخ ۳۰ اسد سال روان تحت ریاست محترم استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح در مقر آن شورا دایر گردید.
img kabul majme omumi asad 30 1در آغاز آیاتی از کلام پاک الهی توسط محترم مولوی عبدالخبیر اچقون معاون شورای عالی صلح  قرائت گردید، سپس محترم محمد کریم خلیلی حاضرین را خیر مقدم گفته، طی صحبت مؤجز و جامع خود در مورد وضعیت موجود سیاسی و جایگاه صلح در کشور روشنی انداخته متذکر گردید که شورای عالی صلح افغانستان اکنون در سطح ملی و بین المللی از اعتبار ویژه یی برخوردار بوده و نسبت به هر زمان دیگر مورد حمایت گستردۀ ملی و بین المللی قرار دارد. ایشان همچنان افزودند که چنین اعتبار و حمایت از این شورا محصول زحماتیست که تا کنون با وجود دشواری ها و موانع در راستای تحقق پروسۀ صلح انجام یافته که خوشبختانه این تلاش ها منتج به آن گردیده تا شورای عالی صلح بمثابۀ یگانه مرجع رسمی برای پیشبرد امور صلح در افغانستان شناخته شود.
سپس محترم داکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دار الانشای پروسه صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی در مورد تقویت و گسترش فعالیت کمیته های صلح ولایتی و احیای img kabul majme omumi asad 30 2دوبارۀ کمیته های غیر فعال در ولایات تأکید ورزید. همچنان در جلسه هیئت اجرائیه شورای عالی صلح ضمن اشارۀ مجدد به موقف و اعتبار شورای عالی صلح در سطح ملی و بین المللی، یاد اوری گردید که نباید به این حدود کار در جهت تحقق پروسۀ صلح بسنده شد بلکه لازم است تا جهت بدست آوردن حمایت بیشتر ملی و بین المللی، جلسات و نشست های بیشتری برای طرح و تطبیق برنامه های صلح با رهبری حکومت وحدت ملی، مجلسین شورای ملی، رهبران سیاسی و جهادی، علماء، زنان، جوانان و طیف های مختلف جامعه تدویر یابد.  
جلسۀ هیئت اجرائیه پس از بحث و اتخاذ تصامیم لازم، با دعای خیر برای صلح و سعادت افغانستان توسط محترم قاضی محمد امین وقاد عضو هیئت اجرائیه شواری عالی صلح حوالی ظهر پایان یافت.

تقویم سال ۱۳۹۶