Language Switcher

RJ Social Icons

تدریس مضمون «صلح» در پوهنتون هرات آغاز یافت

بمناسبت رونمایی از کتاب جدید آموزشی به نام «صلح و حل منازعه» و افتتاح پارکی در شهر هرات به نام «پارک صلح» به تاریخ ۲۰ اسد سال روان محفلی در آن img herat peace sub uni curr asad 20 1ولایت تدویر یافت.
درین محفل که از جانب پوهنتون هرات و انستیتوت صلح ایالات متحدۀ امریکا در مقر آن پوهنتون برگزار شده بود، رئیس و استادان پوهنتون، رئیس دارالانشای کمیتۀ صلح ولایتی هرات، مسؤولین انستیتوت صلح ایالات متحدۀ امریکا و شماری از محصلین پوهنځی های مختلف پوهنتون هرات شرکت کرده بودند.
درآغاز، حمیدالله ناطق مسؤول انستیتوت صلح ایالات متحدۀ امریکا در مورد فعالیت ها و کارکردهای انستیتوت صلح صحبت نموده گفت: مرکز صلح از یک سال به اینسو در پوهنتون هرات ایجاد شده است که تدریس مضمون آموزشی صلح و حل منازعه برای محصلان از عمده ترین اهداف این مرکز میباشد.
وی علاوه نمود که این کتاب آموزشی با داشتن اساسات صلح و حل منازعه به همکاری چند تن از محققان تهیه و چاپ شده است.
img herat peace sub uni curr asad 20 2بعدا آقای صمیم یک تن از استادان پوهنتون هرات در مورد تألیف و چاپ کتاب مذکور معلومات داده گفت: این کتاب در پوهنځی های حقوق و علوم سیاسی، شرعیات، ژورنالیزم و روابط عمومی، علوم اجتماعی و تعلیم و تربیۀ پوهنتون هرات تدریس می گردد.
سپس رئیس پوهنتون هرات درمورد صلح اجتماعی و حل و فصل منازعات صحبت نموده، نقش استادان و محصلین را در راستای نهادینه ساختن فرهنگ صلح در جامعه مهم و ارزنده خواند.
مسؤولان مرکز صلح پوهنتون هرات میگویند که در حال حاضر تدریس این کتاب در پوهنتون های دولتی هرات، کابل و ننگرهار عملی میگردد و قرار است در سایر پوهنتون های کشور نیز آموزش داده شود.
 همچنان در اخیر محفل، براساس پیشنهاد محصلین پوهنتون هرات، پارکی زیر نام « پارک صلح » از سوی مسؤولین پوهنتون و مسؤولین کمیتۀ صلح ولایتی هرات افتتاح گردید.

تقویم سال ۱۳۹۶