Language Switcher

RJ Social Icons

رسانه های هرات در مسیر تقویت صلح

بمنظور جلب همکاری رسانه ها جهت آگاهی دهی پیرامون تقویت فرهنگ صلح در جامعه، به تاریخ ۱۹ اسد سال روان، زیر نام( نقش رسانه های همگانی برای تقویت صلح ) img herat peace reinforcement media asad 19گفتمان نظر خواهی و مشوره دهی از سوی دفتر ولایتی رادیو کلید با هماهنگی دارالانشای کمیتۀ صلح ولایتی هرات در آن ولایت دایر گردید.  
درین گفتمان نمایندۀ کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران، مسئول دارالانشای کمیتۀ صلح هرات، مسئول اطلاعات و فرهنگ هرات، شماری از فعالان مدنی، نماینده گان دفتر رادیو کلید و تعداد دیگری از خبرنگاران و ژورنالیستان اشتراک داشتند.
در آغاز احمد یما امینی رئیس دار الانشای کمیتۀ صلح ولایتی هرات در مورد نقش و مشارکت رسانه ها در بستر سازی فرهنگ صلح و همدیگرپذیری صحبت نموده گفت:
خوشبختانه در فعالیت رسانه ها جهت اطلاع رسانی پیرامون صلح، نسبت به گذشته تغییرات چشمگیری رونما گردیده است و امروز رسانه ها عوامل جنگ و خسارات برخاسته از آن را اطلاع رسانی میکنند که این خود یک نوع تشویق برای گرایش به صلح است و ما باید به صلح اجتماعی دست یابیم که رسانه ها میتوانند ما را درین راستا یاری کنند.
همچنان همایون نظری مسئول کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران هرات و غلام حسن مجروح آگاه امور سیاسی نیز طی صحبت های شان مشارکت رسانه ها را در آوردن صلح و تغییر اذهان عامه تاثیر گذار خوانده متذکر شدند که نقش رسانه ها در شرایط بحرانی و جنگ بسیار برجسته و تاثیر گذار است که خوشبختانه رسانه های ما توانسته اند به حمایت از صلح، در برابر تفنگ و زور قرار گیرند.
در اخیر این گفتمان اشتراک کننده گان ضمن برشمردن چالش ها و دشواری های موجود در برابر فعالیت رسانه های همگانی، جهت بیرون رفت از آن، طرح های پیشنهادی شان را طور جز وار به جلسه ارائه نمودند که از طرف گرداننده گان این گفتمان برای حل آنها وعده داده شد.

تقویم سال ۱۳۹۶