Language Switcher

RJ Social Icons

زنان ولایت هرات آمادۀ فعالیت برای صلح اند

بمنظور تشریک مساعی برای گسترش صلح، به تأریخ ۳۱ سرطان سال روان نشست مشترک کمیتۀ صلح ولایتی هرات و شبکۀ دادخواهی موسسۀ برابری برای صلح و img herat women act peace saratan 31دموکراسی  دایر گردید.
 درین نشست که در دفتر کمیتۀ صلح ولایتی هرات تدویر یافته بود، احمد یما امینی رئیس دارالانشای آن کمیتۀ، فاطمه فراهی مسؤول موسسۀ برابری برای صلح و دموکراسی، بشیراحمد قریشی هماهنگ کننده آن موسسه و تعداد ۱۰ تن از  فعالین حقوق زن و اعضای تیم داد خواهی زنان ولایت هرات اشتراک دداشتند.
درآغاز خانم فراهی مسؤول مؤسسۀ مذکور درمورد نقش زنان در راستای تأمین صلح و هماهنگی برنامه های آگاهی دهی زنان با کمیتۀ صلح ولایتی هرات صحبت نمود.
سپس بشیراحمد قریشی هماهنگ کننده موسسۀ متذکره درمورد خواست های زنان و سهیم شدن شان در پروسۀ صلح صحبت نموده متذکر شد که با وصف چالش هایی که در برابر زنان قرار دارد، آنها آماده اند تا از طریق برنامه های کمیتۀ صلح ولایتی در راستای تحقق صلح و حل منازعات فامیلی همکاری نمایند.
سپس رئیس دارالانشای کمیتۀ صلح ولایتی هرات در مورد اجراآت آن کمیتۀ از بدو تأسیس تا کنون معلومات ارائه نموده، فعالیت های تیم دادخواهی زنان موسسۀ برابری برای صلح ودموکراسی را درجهت تامین صلح مؤثر وارزنده خواند.  
درین نشست سایر سخنرانان ضمن برجسته ساختن نقش زنان درفعالیت های صلح، نظریات و پیشنهادات شان را ابراز نمودند. نشست با دعای خیر پایان یافت.

تقویم سال ۱۳۹۶