Language Switcher

RJ Social Icons

مجمع عمومی شورای عالی صلح دایر گردید

مجمع عمومی شورای عالی صلح به ریاست محترم استاد محمد کریم خلیلی رئیس این شورا، الیوم دوشنبه ۱۹ سرطان سال روان دایر گردید.
img kabul majme omumi july 10 saratan 19 1محفل با تلاوت آیات متبرکۀ قرآن مجید توسط محترم مولوی شفیع الله نورستانی آغاز یافت سپس سرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان پخش گردید. متعاقباً محترم استاد محمد کریم خلیلی طی صحبت افتتاحیۀ خویش مراتب سپاس و امتنان خود را بخاطر اعتماد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر سپردن مسؤولیت بزرگ ریاست شورای عالی صلح به وی، ابراز نمود. بعداً در رابطه به پروسۀ صلح در افغانستان و اهداف و وظایف شورای عالی صلح در قبال آن صحبت نموده یاد آور شد که پدیدۀ صلح امر الهی بوده و تحقق آن به حمایت همه جانبۀ مردم افغانستان نیاز دارد و ما باید جهت نیل به این هدف مقدس با تمام توان و خرد خویش مجدانه و با جرائت تام سعی و تلاش نموده، در راستای تامین صلح و ثبات دایمی در کشور از هیچگونه قربانی دریغ نورزیم. رئیس شورای عالی صلح نقش رسانه ها را در گسترش تأمین صلح مهم و برجسته خوانده متذکر گردید که رسانه ها در نشر و پخش فرهنگ صلح رسالت تأریخی و وجیبۀ ملی و میهنی خویشرا اداء نمایند. ایشان همچنان یکبار دیگر از مخالفین مسلح خواستند تا فرصت های از دست رفته را جبران کنند و با پروسۀ صلح بپیوندند، رئیس شورای عالی صلح متذکر گردید که دست کشیدن از جنگ و خشونت و پیوستن به روند صلح هر گز به معنی تسلیمی نمیباشد، ما img kabul majme omumi july 10 saratan 19 2حاضر هستیم که خواستهای مشروع مخالفین مسلح را قبول نماییم.
سپس محترم داکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای اجرائیوی پروسه صلح و نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور سیاسی، بگونۀ جامع گزارش خویش را ایراد و طی آن در مورد فعالیت های شورای عالی صلح و انکشافات اخیر صلح در کشور بخصوص استراتیژی جدید شورا توضیحات لازم ارائه نمود.
همچنان اعضای مجمع عمومی شورای عالی صلح طی صحبت های همه جانبۀ شان، به چالش ها و دشواری ها در برابر پروسۀ صلح اشاره نموده، نظریات خویش را به استراتیژی جدید صلح شورای عالی صلح متمرکز ساختند. سخنرانان همچنان در بحث های خویش به برازنده گی نقش زنان و جوانان در روند صلح تآکید ورزیده خواستار گسترش هرچه بیشتر نقش زنان و آینده سازان در پروسۀ صلح شدند.
در بخش اخیر مجلس استراتیژی جدید شورای عالی صلح از طرف تمام اعضای شورای عالی صلح در پرنسیپ مورد تصویب جلسه قرار گرفته، اشاره شد که نظریات سازنده و جامع اعضای مجمع عمومی شورای عالی صلح در استراتیژی مذکور گنجانیده شود.
مجمع عمومی شورای عالی صلح با دعای خیر برای تآمین صلح پایدار در افغانستان توسط محترم مولوی عبدالخبیر اچقون معاون شورای عالی صلح پایان یافت.
####

تقویم سال ۱۳۹۶