صلح،ثبات وآرامش از نیاز مندیهای اساسی وحیاتی جوامع بشریت است

بسم تعالی ملتها وقتی به پیشرفت ورفاه دسترسی پیدا می نمایند که محیط شان خالی ازجنگ وخشونت باشد وتمام نیروها وتوانایی ملی در راه رشد وشکوفائی وطن شان بکار افتد وهمۀ اتباع...

ادامه بخوانید...

صلح بهتر است

قال الله تعالی : { الصلح خیر } النساء 128 دین مقدس اسلام یگانه دین جامع وعالم الشمول است که به زیست وزندگانی مسآلمت آمیز جهان انسانیت ارج واحترام گذاشته ومی گذارد وبه یک قطره...

ادامه بخوانید...