پیام صلح

                                          پیام صلح میفروشد جلوه اینک ماه نو از بام صلح                    ...

ادامه بخوانید...

جنگ

جنگ، یک شیطان است ،که با خونسردی، بی پروا، قتل عام می کند.جنگ، شیطان است ...    (سرسخت وغیرقابل تسخیر)قانونش راتحمیل می کند.جنگ درنده ای است،         ...

ادامه بخوانید...

برصلح برخنجرمزنید

صلح را پاره پاره نسازیدبه کوهواره ی مرگان باکوهواره ی دیگری ارمرگانپاسخ ندهید.صورت گرسنگی راازچشم کودکان بزدایید.لبخند را بنشانیدبرسرزمین فلسطین شادی رانمایان کنید.برصلح...

ادامه بخوانید...

صلح

صلحعقاب متبرک است.که دل ها راتسخیرمی کند.بی بروبرگرد،می توان اوراهم چون قانونی پذیرفت.ملکه است صلح،که مارابالبخندهای دوستی آشنا می کند. –                      ...

ادامه بخوانید...

دیگر بس است

جنگ ؟ نه!یک قدم به عقب برگردیم:دیگر بس استفراموش کرده ایم که دست های یکدیگررابفشاریم. میخواهم همه شوربختی های جهان راگریه کنم وقتی تلویزیون ، فاجعه راتصویرمی کند.افغانستان...

ادامه بخوانید...