یکی از پیامهای صلح رئیس شورای عالی صلح

به اشتراک بگذارید

خداوند(ج) در قرآن کریم این عالیترین سرچشمه نوروهدایت صلح را خیر وفضیلت خوانده وبه مسلمانان امر می کند چون دو گروه از مؤمنان باهم در حال جنگ ونزاع با شند سایرین بی تفاوت نه نشسته بلکه جهت فرونشاندن آتش جنگ هر دو طرف را به صلح دعوت نما یند” وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما”.
بیش از سه دهه است که ملت مظلوم وزجر دیده ما در بستر از خون وآتش دست وپا می زند روزی نیست که خانواده های محروم وداغدیده ملت ما شاهد به خون غلطیدن پدران مادران،جوانان وکودکان خود نباشند.
وقوع این فاجعه های خونبار مغز واستخوان هر افغان با احساس ودرد مند را تکان میدهد، وضمیر ووجدانش را سخت آزرده می سازد.صلح برای ما فریضۀ دینی، وجیبۀ ملی ومبرم ترین ضرورت ونیاز اجتماعی ماست.

بسم الله الرحمن الرحیم
الصلح خیر

تاریخ: ۱۱/ثور/۱۳۹۰

خداوند(ج) در قرآن کریم این عالیترین سرچشمه نوروهدایت صلح را خیر وفضیلت خوانده وبه مسلمانان امر می کند چون دو گروه از مؤمنان باهم در حال جنگ ونزاع با شند سایرین بی تفاوت نه نشسته بلکه جهت فرونشاندن آتش جنگ هر دو طرف را به صلح دعوت نما یند” وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما”.
بیش از سه دهه است که ملت مظلوم وزجر دیده ما در بستر از خون وآتش دست وپا می زند روزی نیست که خانواده های محروم وداغدیده ملت ما شاهد به خون غلطیدن پدران مادران،جوانان وکودکان خود نباشند.
وقوع این فاجعه های خونبار مغز واستخوان هر افغان با احساس ودرد مند را تکان میدهد، وضمیر ووجدانش را سخت آزرده می سازد.صلح برای ما فریضۀ دینی، وجیبۀ ملی ومبرم ترین ضرورت ونیاز اجتماعی ماست.
نجات ازفقر ومحرومیت، جهل وبیدانشی، جلو گیری از امراض مزمن که دامنگیر توده های عظیمی از افراد جامعۀ ماست بدون صلح خیال ومحال بیش نیست.
جنگ پیام آور وحشت، ویرانی، ذلت ومحرومیت،وصلح نردبان عزت وسربلندی رشد وارتقاء ملتها ست.جنگ نه تنها کارهای دنیوی ما را به مخاطره روبرو می سازد، بلکه سخترین آسیبی به پیکر ارزشهای دینی ما وارد می نماید.
شورای عالی صلح که بر مبنای سفارشات جرگه ملي مشورتی صلح ایجاد شده است اعضای آن ترکیبی است: از رهبران جهادی، علماء دینی، شخصیتهای با اعتبار ملی. این شورا از هیچ نوع تلاشی در جهت خاتمه دادن به جنگ وبرادرکشی دریغ نمی ورزد، این شورا تلاش می ورزد فرهنگ صلح وآشتی، محبت وهمدلی جای رسم وآئین جنگ وجدال، برخورد وخشونت را بگیرد. البته این مهمه تنها وجیبۀ شورای عالی صلح نیست، بلکه رسالت ومسئولیت ملی همه فرزندان این ملت آزاد وسربلند است.
شورای عالی صلح بنام ملت افغانستان از طالبان مسلح می خواهد به خاطر سربلندی وعزت مسلمانان وپایان دادن به فاجعه درد ناک وخونین فعلی با پروسه صلح و مصالحه ملي در کشور یکجا شوند، خواسته ها ومطالبات خویش را روی میز مذاکره مطرح نمایند ودر جائیکه اهداف وخواسته بدون جنگ بدست می آید، دیگر نیازی به خصومت وخشونت نیست.
” وکفی الله المؤمنین القتال” بیائید بر مصائب ملی خویش نقطه پایان گذاریم، وافغانستان قدرتمند سربلند وباعزت را بدست وبازوی توانای فرزندان خود بسازیم، ثبات وامنیت را خود تأمین نمایم، وظیفه تأمین امنیت کشور را توسط نیروهای خارجی از سر وسیمای ملت خود پاک سازیم، و با عملی نمودن پروسه انتقال مسؤلیت تحکیم حاکمیت ملي را در کشور نهادینه سازیم.
تحولات افغانستان سرچشمه تحولات در منطقه وجهان است، دوام نا امنی، جنگ وخونریزی در افغانستان این قلب آسیا ما یه نا آرامی وبی ثباتی منطقه وجهان می گردد. ما از همه کشورهای منطقه وجامعه بین المللی تقاضا داریم، صادقانه در پروسه صلح با ملت ما یاری کنند. به امید آنروز که کشور عزیز ما افغانستان در صلح وآرامش بسر می برد وبه رنجهای فراوانیکه دامنگیر ملت مظلوم ماست نقطه پایان گذاشته شود.

وما ذلک علی الله بعزیز
الیس الصبح بقریب

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.