گزارش کاری فعالان دفاع از حقوق زن در كميته صلح ولایت کندهار

به اشتراک بگذارید

فعالان دفاع از حقوق زن در كميته صلح ولایت کندهار اخیرآ از وضعیت زندانیان زن که تعداد شان به (۱۹) تن میرسید و به اتهام جرایم مختلف جنایی وجرایم علیه امنیت داخلی وخارجی اکثرآ با کودکان شان در محابس اناثیۀ ولایت کندهار به سر میبرند، دیدار نمودند.

تعدادی از این محبوسان مدعی اند که بیگناه اند و بدون ثبوت جرم زندانی شده اند که برخی ازین قضیه ها انتقامجویی به نظر میرسد. آنها همچنان  تقاضا نموده اند که مسؤولین باید جهت تربیت محبوسان پروگرام های سازنده صنعتی آموزشی و پرورشی  را روی دست گیرند. 

كميته صلح ولایت کندهار به اساس فیصلۀ فعالان دفاع از حقوق زن موارد ذیل را پیشنهاد نموده اند:

– یک هیات خاص از مراجع عدلی وقضایی بخاطر رسیده گی به شکایات محبوسان بخصوص برای بخش اناث توظیف گردد.

– طبق مقررۀ تنظیم امور محابس وتوقیفخانه ها، برنامه های صنعتی وحرفوی  برای محبوسان بخش اناث ایجاد گردد تا بتوانند از مدرک آن مشکلات اقتصادی خود را مرفوع سازند.

– برای محبوسان اناثیه واطفال آنان در محبس کورس های سواد آموزی ایجاد گردد تا آنان از نعمت سواد بی بهره نمانند.

همچنان هیئت فعالان مذکور اوضاع امنیتی ومعیشتی مردم ولسوالی دند و دامان را نیز بررسی نموده اند که در ولسوالی دند به قضیۀ نامزدی اجباری دختری با پسر خاله اش  که خواهان ازدواج با پسر کاکای خود بود بر خوردند.  این قضیه موجب  دشمنی و برادرکشی  میان هر سه فامیل گردیده بود که با مداخلۀ فعالان دفاع از حقوق زنان موضوع حل و فصل گردید و با رضایت طرفین، نامزدی قبلی فسخ و نکاح دختر با پسر کاکایش منعقد وجلو خصومات گرفته شد.

همچنان در گزارش فعالان دفاع از حقوق زنان آمده است که دوتن از نوجوانان قریه ناقلین ولسوالی دامان که از اثرغیابت وظیفوی از وظیفه سربازی درقوای پولیس منفک و با مخالفین مسلح یکجا شده بودند، پس از تماس فعالان با قوماندانی امنیۀ ولایت کندهار وهمکاری۸۰ تن از زنان ولسوالی دامان مجدداً به وظایف امنیتی شان بر گردانیده شدند و از جنگ و خشونت علیه مردم دست کشیده دوباره در راه دفاع از کشور و ملت به پا ایستادند، که این امر موجب خوشنودی فامیل دو جوان و مردم گردید.

هیأت فعالان دفاع از حقوق زن همچنان بخاطر بهبود وضع معیشتی زنان ولسوالی دامان پیشنهاد نموده است که  در صورت امکان حمایت تجار وسرمایه گذاران جلب گردد تا  زمینۀ فعالیت های کاری مانند خیاطی، گلدوزی، بافندگی ، پروسس میوه های خشک  و امثالهم برای زنان آن ولسوالی و محلاتی که از امنیت نسبی برخوردار اند فراهم گردد.همچنان کمبود مکاتب ومدارس از مشکلاتی است  که مردم آز آن رنج میبرند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.