کنفرانس دوروزه حمایت وبازنگری برنامه صلح ، مصالحه ملی وبازگشت به زندگی مسالمت آمیز امروز به پایان رسید

به اشتراک بگذارید

کابل- افغانستان : کنفرانس حمایت وبازنگری برنامه صلح، مصالحه ملی وبازگشت به زنده گی مسالمت آمیز که دیروز درکابل به ابتکار شورای عالی صلح توسط  جلالتمآب  محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور و فضیلتمآب پروفیسور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افتتاح گردیده  بود امروز به پایان رسید.

شورای عالی صلح

دارالانشاء


خبرنامه

شماره : ۱۷
تاریخ: ۲۱/ثور/۱۳۹۰

کابل- افغانستان : کنفرانس حمایت وبازنگری برنامه صلح، مصالحه ملی وبازگشت به زنده گی مسالمت آمیز که دیروز درکابل به ابتکار شورای عالی صلح توسط  جلالتمآب  محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور و فضیلتمآب پروفیسور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افتتاح گردیده  بود امروز به پایان رسید. دراین کنفرانس دو روزه برعلاوه از هیئت اجرائیه شورای عالی صلح، وزرا کابینه، یکتعداد والیان، نماینده گان جامعه مدنی   بیشتر از ۳۵ تن سفیر و نماینده گان کشور های خارجی ،  سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بانک جهانی، سازمان انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا، سازمان انکشاف بین المللی بریتانیاودیگر  سازمان  بین المللی اشتراک داشتند.
هدف از این کنفرانس حمایت وبازنگری فعالیت های برنامه صلح، مصالحه ملی وبازگشت به زندگی مسالمت آمیز میباشد تا به نیاز های عاجل رسیده گی مؤثر صورت گیرد ودرزمینه اقدامات لازم اتخاذ گردد تا برنامه صلح، مصالحه ملی وبازگشت به زندگی مسالمت آمیزتقویه گردیده وبه شکل مؤثرآن تطبیق گردد.
درابتدا کنفرانس جلالتمآب محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور صحبت نموده و برای اعاده  صلح پایدار درکشور تلاش های شورای عالی صلح، ادارات دولتی ، والیان ، مردم وجهانیان را مورد ستایش قرار داد. ایشان   از اشتراک کننده گان خواست تا جهت آوردن صلح پایدار درکشور تلاش های خویش را سرعت بخشند. استاد خلیلی هم چنان از مخالفین مسلح خواست تا  از خشونت دست بکشند وبا پروسه صلح  یکجا شوند. معاون دوم رئیس جمهور در این رابطه  گفت:«من یک بار دیگر از مخالفین مسلح دولت میخواهم که ازجنگ دست بکشند وبا استفاده ازاین موقع بزرگ با پروسه صلح بپیوندند. این پروسه برای همه مخالفین  یک فرصت بزرگ است»
متعاقباً رئیس شورای عالی صلح فضیلتماب پروفیسور برهان الدین ربانی سخنرانی همه جانبه را ایراد  نموده  از تلاش های که در برای اعاده  صلح پایدار درکشور صورت گرفته ستایش کردند. ایشان همچنان از ابتکارات شورای عالی صلح به اشتراک کننده گان معلومات ارائه فرمودند واز جامعه جهانی و کشور های همسایه خواست تا مردم افغانستان را در  اعاده صلح پایدار درکشور همکاری مخلصانه نمایند.
در این کنفرانس حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه کشور بربخش مالی برنامه صلح، مصالحه ملی وبازگشت به زندگی مسالمت آمیز روشنی انداخته گفت که تاکنون ازجانب جامعه جهانی  ۱۴۱ میلیون دالر امریکایی کمک به پروسه صلح تعهد شده که ۱۳۳.۴ میلیون دالر آن دردسترس قرارگرفته است. به گفته زاخیلوال ازجمله کمک مالی که به برنامه صلح صورت گرفته فقط دو اعشاریه هشت (۲.۸) میلیون دالر آن برای مصارف شورای عالی صلح تخصیص داده شده و کمک های متباقی ازجانب وزارت های مختلف سکتوری روی پروژه های به مصرف خواهد رسید که برای پروسه صلح ممد واقع میگردند.  
دربخش دیگر از کنفرانس نماینده خاص جاپان برای افغانستان وپاکستان آقای یماماتو، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان آقای مایکل کیتنگ وسفیر ایالات متحده امریکا آقای کارل آیکن بیری صحبت نمودند وبا ابراز خوشی از پروسه صلح ، مصالحه ملی وبازگشت به زنگی مسالمت آمیز تعهدات خویش را تجدید  کردند و اظهار داشتند که جامعه بین المللی از برنامه صلح دولت افغانستان تحت رهبری شورای عالی صلح حمایت همه جانبه مینمایند.
در این کنفرانس جهت انسجام برنامه ها و هماهنگی امور بحث های وسیع بین اعضای شورای عالی صلح، وزرا، والیان و اعضای جامعه بین المللی صورت گرفت و در اخیر فیصله به عمل آمد که برای مصونیت افرادی که با پروسه صلح یکجا میشوند تدابیر مهم اتخاذ گردد. همچنان اشتراک کننده گان فیصله نمودند که برای تقویه و حمایت از پروسه صلح وزارت های سکتوری پلان های انکشافی خویش را برای حمایت از پروسه صلح بازنگری نموده و با در نظرداشت اولویت ها آنرا عملی نمایند.
اشتراک کننده گان کنفرانس روی نقش علمای دین و اعضای جامعه مدنی به منظور تنویر اذهان عامه در برنامه صلح تأکید کردند و خواستار محوه خشونت با ترویج فرهنگ صلح در کشور گردیدند.
همچنان اشتراک کننده گان فیصله نمودند که جهت تسریع عرضه خدمات در برنامه صلح بروکراسی اداری وزارت های همکار اصلاح گردد و پلان های مشخص در این مورد روی دست گرفته شود. همچنان اشتراک کننده گان روی نقش جامعه مدنی، جوانان و زنان تأکید نموده و نماینده گان جامعه مدنی آماده گی خویش را برای همکاری در پروسه صلح ابراز داشتند. در کنفرانس والیان نظریات عملی خویش را ابراز نمودند و پیشنهادات ارزنده را برای تسریع پروسه صلح ارائه کردند که مورد ستایش قرار گرفت.
این کنفرانس که برای دو روز ادامه داشت وزارت های سکتوری همکار برنامه صلح و والیان برنامه های کاری یکساله خود را تقدیم نمودند که در اخیر مورد تائید اشتراک کننده گان کنفرانس قرار گرفت.
شورای عالی صلح که ۷۰ تن عضو دارد  بنا بر سفارشات  جرگه ملی مشورتی صلح ایجاد گردیده است. هدف شورای عالی صلح آوردن صلح پایداردر کشور است. شورای عالی صلح از مخالفین مسلح در کشور  میخواهد که از خشونت دست بکشند و با برنامه صلح، ممصالحه ملی یکجا شوند.

{AG}APRP-Review-Conference{/AG}

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.