پیوستن یک گروپ از ناراضیان و مخالفین مسلح دولت که در سـاحات ولسوالیهـای فـرسی و ادرسکـن ولایت هرات فعالیت هـای ضـد دولتـی داشتنـد

به اشتراک بگذارید

از اثر سعی و تلاش مقام محترم ولایت و قـوماندانی محـترم امنیه ولایت هرات یک گروپ شـش نفری به سرکـرده گـی قوماندانان عبـدالرحیـم ولد عبدالرحمـن باشنـدۀ ولسوالی فـرسی ولایت هرات کـه در ساحات ولسوالیهای فـرسی و ادرسکن هرات مصروف فعالیت های ضـد دولتی بود همراه با پـنج تن از افراد تحت امر خویش و شـش میل سـلاح مختلف النوع دست داشته خویش کـه شامل:

   img_herat_joining1 یک میل کلاشینکوف، یک میل ماشینـدار صـد تیـر، دو میـل سـلاح تک تیـر، دو میـل تفنگچـه و دو بوشکـه 5 کلیویی بمب دست سـاز از طـریق قوماندانی محـترم امنیه ولایت هرات با درک حقانیت با تجهیزات جنگی خـویش به برنامه صـلح، مصالحـۀ ملی و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز ولایت هرات پیوستند کـه سـلاحهای گروپ متذکره مستقیماً توسط قوماندانی محترم امنیه از گروپ متذکره در سـاحـه جمع آوری گردید.

با پیوستن این دو گروپ از شـروع برنامه صـلح ولایتی هرات بتعداد 1164 تن از ناراضیـان کـه در قالب نود و چهـار (94) گروپ میشـوند به برنامه صـلح ولایتی هرات پیوسته اند کـه از شـروع سال 1393 بتعداد (37) تن در قالب سـه گروپ به این روند پیـوسته اند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.