پیوستن به صلح در بدخشان

به اشتراک بگذارید

به ادامۀ پیوستن مخالفین مسلح به پروسۀ صلح، به تاریخ ۱۲ حمل ۱۳۹۴ یک گروپ سه نفری از مخالفین مسلح دولت با سلاح و مهمات جنگی خویش در ولایت بدخشان با پروسۀ صلح یکجا گردید.

طبق گزارش از ولایت بدخشان، دو تن از مخالفین مسلح با سر دستۀ آنها به نام پیرمحمد مربوط ولسوالی جرم ولایت بدخشان که از مدتی به اینطرف در مربوطات آن ولایت مشغول فعالیت های دهشت افگنانه بودند، با درک از ناروا بودن جنگ وبرادر کشی، دست از خشونت برداشته، با پروسۀ صلح یکجا شدند. گزارش می افزاید که هنگام پیوستن این هموطنان ما به پروسۀ صلح، مسؤولین کمیتۀ صلح ولایتی بدخشان و مقام رهبری آن ولایت از ایشان استقبال نموده و از آنان خواستند تا با پروسۀ صلح همکاری نموده، بخاطر پیوستن سایر مخالفین مسلح به این روند با دولت همکاری نمایند که از سوی آنان وعدۀ همکاری داده شد. 

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.