پیام صلح

به اشتراک بگذارید

                                          پیام صلح

میفروشد جلوه اینک ماه نو از بام صلح                     روشنی تا افگند یکباره اندر شام صلح

گرچه دیوشب طرفدار دوام جنگ هاست                    لیک صبح رستگاری میدمد از نام صلح

نوکران زرخرید دستگاه باند هاست                          مانع ایجاد صلح ومنبع نارام صلح

روز صد طفل وجوان آغوشته درخون میشود              کیست تا از کشته گان گیرد کنون ارقام صلح

گرچه باصد هیله ویران کشورم را هرزمان                مینماید دشمن نامرد وخون آشام صلح

لیک بایستی کمربندی که اینک  میرسد                    درفروغ مهر حق آخربه ما ایام صلح

سربفرمان عدو ایجان منه هوشیار باش                     زانکه دشمن روسیا هست وشود ناکام صلح

سنگ وحشت را به روی شیشۀ دلها مزن                   بادگر کشور ما رامکن سرسام صلح

سایه های دشمنان دین ودولت عاقبت                        میشود آهسته محوپرتو آرام صلح

آنکه باهر انفجارش صد خرابی آورد                        میکشد بار خرابی ومی فتد دردام صلح

انتحار اصلا نشان مرد مومن نیست نیست                 مرگ آنکس بهتر است کاو تلخ سازد کام صلح

وحدت دینی وملی ضامن خوشبختی است                  این بود بی شبهه یاران حالیا پیغام صلح

اتحاد وانکشاف وارتقا واعتلاست                            بی گمان درهرکجا بینی اگر فرجام صلح

باشعار ولاف بیهوده به منزل کی رسی ؟                   کوششی کن تا شوی واقعآ همگام صلح

گرهمه بایک سخن بایک قدم همره شویم                   منشیا بیشک شود به این زمان انجام صلح

شعر از شاه علی رضا منشی زاده

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.