هیئت بلند رتبه شورای عالی صلح طی سفر خویش به ولایت پکتیکا کمیتۀ صلح این ولایت را رسماً افتتاح نمود

به اشتراک بگذارید

پکتیکا – افغانستان : هیئت بلند رتبه شورای عالی صلح به ریاست محترم مولوی عبدالحکیم مجاهد معاون اول این شورا وهمراهی محترم انجینیر فرهادالله فرهاد معاون دارالانشای این شورا عازم ولایت جنوب شرقی پکتیکا گردید. هدف از سفر هیئت بلند رتبه شورای عالی صلح به ولایت پکتیکا این بود تا کمیتۀ صلح این ولایت را افتتاح نماید که به سطح ولایت پروسۀ صلح را به پیش خواهد برد.

شورای عالی صلح

دارالانشأ


اعلامیه مشترک شورای عالی صلح ومقام ولایت پکتیکا
تاریخ: 29 سرطان 1390

شماره : ۲۰

پکتیکا – افغانستان : هیئت بلند رتبه شورای عالی صلح به ریاست محترم مولوی عبدالحکیم مجاهد معاون اول این شورا وهمراهی محترم انجینیر فرهادالله فرهاد معاون دارالانشای این شورا عازم ولایت جنوب شرقی پکتیکا گردید. هدف از سفر هیئت بلند رتبه شورای عالی صلح به ولایت پکتیکا این بود تا کمیتۀ صلح این ولایت را افتتاح نماید که به سطح ولایت پروسۀ صلح را به پیش خواهد برد.
همچنان هیئت شورای عالی صلح برعلاوه رساندن پیام صلح به مردم ولایت پکتیکا پیرامون برنامۀ صلح، مصالحۀ ملی وبازگشت به زندگی مسالمت آمیز به مقامات دولتی، بزرگان قوم علمای دین ومردم آن ولایت معلومات همه جانبه داده واز آنان خواست تا درجهت آوردن صلح پایدار درکشور شورای عالی صلح را یاری رسانند.
درگردهمایی که درشهر شرنه مرکز ولایت پکتیکا بمنظور افتتاح رسمی کمیتۀ صلح این ولایت دائر گردیده بود محترم مولوی عبدالحکیم مجاهد سخنرانی نموده ودر بخشی از سخنان خویش صلح را نیاز اولی ومبرم هر جامعه بخصوص جامعۀ ما عنوان کرده گفت”صلح وامنیت راه پیامبر بزرگ خداوند(ج) حضرت محمد (ص) است بناً اگر ما راه پیامبر (ص) را درپیش گیرم بدون شک که کامیاب خواهیم شد”
هم چنان محترم محب الله صمیم والی پکتیکا به نماینده گی از مردم وکارمندان ولایت پکتیکا وعده هرنوع همکاری به هیئت شورای عالی صلح داده وامید واری نمود که ولایت پکتیکا در راستای آوردن صلح دربین دیگر ولایات کشور پیشتاز خواهد بود.
محترم صمیم گفت که مخالفین مسلح دولت درولایت پکتیکا به اندازه نیست که مراکز دائمی داشته باشد آنها از سرحد پاکستان عبور میکنند وبعد از انجام فعالیت های تخریبی دوباره به پاکستان پناه میبرند. به گفته والی از آغاز کار شورای عالی صلح امنیت در ولایت پکتیکا به گونه چشم گیر تغیر نموده وبسیاری از مخالفین مسلح سلاح های دست داشته ایشان را برزمین گذاشته ومصروف کار وبارشخصی هستند.

کمیته صلح ولایت پکتیکا 25 عضو دارند که در آن بزرگان اقوام و مناطق مختلف، عالمان دین، محسن سفیدان نماینده گان زنان ودیگر اشخاص بانفوذ اشتراک دارند.
شورای عالی صلح که 70 عضو دارد بنا برسفارشات جرگه مشورتی صلح ایجاد گردیده که هدف آن آوردن صلح دائمی وعادلانه درکشور است. شورای عالی صلح از تمام مخالفین مسلح دولت به جدیت میخواهد که از خشونت وسلاح دست کشیده وبا پروسۀ صلح بپیوندند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.