هیئت بلند رتبه شورای عالی صلح طی سفر خویش به ولایت لغمان کمیته صلح ولایتی را رسماً دراین ولایت افتتاح نمود

به اشتراک بگذارید

شورای عالی صلح

دارالانشاء


اعلامیه مطبوعاتی

شماره : ۹
تاریخ: ۸/حوت /۱۳۸۹

لغمان – افغانستان : هیئت بلند رتبه شورای عالی صلح به رهبری محترم قاضی مخمد امین وقاد عضو ورئیس کمیته آگاهی عامه وتبلیغات این شورا به ولایت شرقی لغمان سفر نمود. هدف هیئت بلند رتبه شورای عالی صلح به ولایت لغمان افتتاح رسمی کمیته صلح ولایتی این ولایت بود که پروسه صلح ، مصالحه ملی وبازگشت به زندگی مسالمت امیز را دراین ولایت به پیش خواهد برد.
هم چنان هیئت شورای عالی صلح برعلاوه رساندن پیام صلح به مردم ولایت لغمان به مسوولین دولتی ، بزرگان قوم ، علمای دینی ومردم این ولایت پیرامون برنامه صلح ومصالحه ملی معلومات داده واز آنها خوستند تا برای آوردن صلح پایدار درکشور شورای عالی صلح را یاری رسانند.
درگردهمایی که درشهر مهترلام مرکز ولایت لغمان جهت افتتاح رسمی کمیته صلح ولایتی این ولایت دائر گردیده بود محترم قاضی محمد امین وقاد رئیس کمیته آگاهی عامه وتبلیغات شورای عالی صلح طی سخنرانی خویش صلح صلح را اولترین نیاز هر جامعه بخصوص جامعه دانسته گفت: (( این وظیفه اسلامی وملی همه ماست تابرای آوردن صلح پایداردرکشوربا هم تلاش نمائیم تا به یاری خداوند بتوانیم در کشور خود صلح دائمی را بیاوریم وهموطنان خودرا از این رنجها وتنش ها نجات دهیم))
به همینگونه محترم محمد اقبال عزیزی والی لغمان به نمایندگی از مسولین ومردم لغمان به هیئت شورای عالی صلح اطمنان هرنوع همکاری وحمایت داد وی امیدواری نمود که لغمان درراستا صلح وامنیت از همه ولایت پیش قدم باشد. 
هیئت شورای عالی صلح طی این سفر خویش با عده از آن قوماندانان مخالفین نیز ملاقات نمود که دراین اواخر درولایت لغمان با پروسه صلح یکجا شدند.
کمیته صلح ولایتی لغمان 25 عضو دارد که در تشکیل آن نمایندگان اقوام  ومناطق مختلف، بزگان دین ، محسن سفیدان ودیگر اشخاص بانفوذ لغمان اشتراک دارند، این کمیته پروسه صلح ومصالحه ملی در سطح ولایت به پیش خواهد برد.
شورای عالی صلح که 70 عضودارد که بنابر پشنهادات جرگه ملی مشورتی صلح تاسیس گردیده . هدف شورای عالی صلح آوردن صلح پایدار در کشور است. شورای عالی صلح از مخالفین مسلح میخواهد که از خشونت دست کشیده وبا پروسه صلح ومصالحه ملی بپیوندند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.