نهال شانی جوانان ولایت فراه تحت نام: ما صلح می خواهیم!

به اشتراک بگذارید

به استقبال از نوروز و سال نو ۱۳۹۴ هجری شمسی جوانان ولایت فراه زیر نام (ما نهال صلح می نشانیم) روز۲۷ حوت ۱۳۹۳ یک تعداد نهال های مثمر و زینتی را در صحن و محوطۀ بیرونی پوهنتون ولایت فراه غرس نمودند.

در محفل نهال شانی که از طرف رهبری ،استادان، محصلین و منسوبین پوهنتون ولایت فراه تدویر یافته بود برخی از محصلین و منسوبین پوهنتون های خصوصی نیز اشتراک ورزیده بودند.

قبل از آغاز نهالشانی انجنیر صبغت الله صفت معاون علمی پوهنتون فراه از سهمگیری استادان و محصلان درین امر خیر که شگوفایی و سرسبزی را در قبال دارد و نمادی از وطن دوستی و صلح پروری اشتراک کننده گان بود، ابراز قدر دانی نمود. متعاقباً یکتن از محصلین ضمن صحبت پیرامون سهمگیری مردم در امر شگوفایی و سرسبزی کشور گفت: در یک کشور تمام پیشرفت ها وابسته به صلح است، وقتی ما میتوانیم به تعلیم و تحصیل خود ادامه بدهیم که در کشور ما صلح پایدار باشد؛ زیرا از جنگ و برادر کشی چیزی جز ویرانی بدست نخواهد آمد؛ بنا براین خواهش من از تمام جوانان افغانستان بخصوص از جوانان ولایت فراه این است که دست بدست هم داده، سعی نمایند تا جنگ که یک پدیدۀ شوم است در کشور ما خاتمه یابد و صلح پایدار جایگزین آن گردد. سپس اشتراک کننده گان به غرس نمودن نهال پرداختند.محفل نهال شانی با دعای خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.