نقش و رسالت علماء در گفتمان صلح تلویزیونی هرات

به اشتراک بگذارید

به سلسلۀ برگزاری گفتمان های صلح جهت جمع آوری طرح ها و نظریات علمای کرام از طریق کمیته های صلح ولایات، به تأریخ ۱۵ قوس سال روان سومین گفتمان تلویزیونی کمیتۀ صلح ولایتی هرات تحت عنوان « نقش و رسالت علمای دین در تامین صلح » با شرکت علمای ولسوالی انجیل و فعالین مدنی شهر هرات در آن ولایت دایر گردید.
این برنامه که با حمایت مالی دفتر یوناما در استدیوی تلویزیون محلی آسیای شهر هرات دایر گردیده بود، در آن به تعداد۲۰ تن از علمای برجسته و متنفذ از  ولسوالی انجیل و ۱۴ تن از فعالان فدراسیون جوانان ولایت هرات اشتراک داشتند.
در آغاز گفتمان، عبدالمجید صمیم استاد پوهنځی شرعیات پوهنتون هرات در مورد صلح و جایگاه صلح از دیدگاه دین مبین اسلام صحبت نموده گفت: اخیرا مضمونی تحت نام «اعمارصلح و حل منازعات» در پنج پوهنځی پوهنتون هرات تدریس میگردد و امیدواریم که این مضمون در تمام نصاب تعلیمی معارف و پوهنتون های افغانستان گنجانیده شود.
وی همچنان نقش علمای دین را در بسیج مردم جهت تامین صلح مهم توصیف نموده گفت: تا زمانیکه حرکت جمعی، ملی و همه شمول در کشور پیاده نشود، به صلح پایدار که خواست ملت ماست، دست نخواهیم یافت که جهت بر آورده شدن این هدف مقدس، علمای دین میتوانند از طریق منابر و مساجد اعلان صلح و همدیگر پذیری کنند.
 بعداً مولوی غوث الدین یکی از علمای سرشناس ولایت هرات و خطیب مسجد جامع آن ولایت صحبت نموده گفت:
img herat peacedebate 3 qaws 15 2همه علمای کرام خواهان تامین صلح و ثبات دایمی درکشور هستند. علمای دین منحیث طبیبان روحانی جامعه، متحدانه از طریق منابر و مساجد ندای صلح خواهی و صلح طلبی را بالای مخالفین مسلح و کسانیکه در ضدیت با صلح قرار دارند، بلند نموده اند. دولت باید علمای دین را درین راستا بیشتر تشویق و حمایت نماید و با هماهنگی علماء، جهت بلند بردن آگاهی مردم از صلح، برنامه های آگاهی دهی را بطور متداوم در تمام ولایات کشور راه اندازی کند. زیرا متحد شدن علمای چیز فهم در گوشه و کنارکشور بدون شک در جلوگیری از مداخلات کشور های بیرونی نقش ارزنده دارد.
 سپس قاری احمد علی غور دروازی، رهبر حزب الله افغانستان و عضو کمیتۀ صلح ولایتی هرات به جواب پرسشهای مجری برنامه و اشتراک کننده گان پرداخت.
img herat peacedebate 3 qaws 15 3دراخیر خانم سکینه حسینی منشی  شورای ولایتی هرات ضمن تشکر و سپاس گزاری از حمایت کمیتۀ صلح ولایتی هرات از زنان، پیرامون نقش زنان در آوردن صلح صحبت نموده گفت: زمانیکه بحث از تامین صلح میشود، همه ذهنیت ها بسوی شورای عالی صلح معطوف میگردد اما باید متذکر شد که تحقق صلح درکشور تنها وظیفۀ شورای عالی صلح نیست، بلکه همه مردم اعم از مرد و زن در زمینۀ تأمین امنیت و صلح مسؤولیت دارند.
در اخیر محفل، بحث آزاد به اشتراک کننده گان واگذار شد که آنان پرسش های شان را مطرح نمودند  و در هر مورد از سوی علمای کرام پاسخ ها و راهکارهای مناسبی ارایه گردید.
قابل ذکر است که در آیندۀ نزدیک، گفتمان دیگری تحت نام « نقش و رسالت رسانه های همگانی در تأمین صلح» با شرکت رسانه های محلی ولایت هرات و فعالین مدنی دایرخواهد شد.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.