نقش زنان در تأمین صلح

به اشتراک بگذارید

نگارنده: منیره نیکخواه
صلح دریک نگاه معنای، سازش، آشتی وزیست مسالت آمیز را،  احتواء مینماید، اما در نگاه دقیق تر به وضعیت ومرحله فراتر ازفقدان جنگ  در جامعه  تعبیر شده واز نیازهای  جدی وحیاتی جوامع بشری  محسوب میگردد.
صلح به مثابه مفهوم فرا دینی، ضمن اینکه در دراز نای تاریخ، مورد مــطالعه وتوجه جــدی مکاتب انـسانی، اندیشمندان وپیشگامان جریان های مختلف  فکری بوده است،  درمتون مقدس و آموزه های دینی به عنوان یک ضرورت حیاتی، درمحراق توجه انبیآ وپیام آوران الهی قرار داشته اسـت تاجای که  تلاش در راستای استقرار آن  مسئولیت انسانی وفریضه دینی پیروان ادیـان وآیین های آسـمانی تلقی گردیده است.
با توجه به آنچه  تذکر یافت،مسئولیت و نـقش همه اقـشار،ازجمله زنان درتامین  ثبات  واستقرار صلح درجامعه از اهمیت زیادی برخوردار اسـت، زیرا زن درنـخستـین نهاد کوچک جامـعه، یعنی خانواده نقش محوری وسازنده  را برعـهده دارد، کانونی که، اصولاً پایه های شخصیتی انـسان نو باوه ،درآنجا شکل گرفته وبه یمن توجه، مراقبت وتمرکزمادر بر بعد روحانی – معـنوی  ومهار سرشـت بعدی حیوانی انسان به جامعه تقدیم میگردد.
پرسش اساسی این است که، چرا جایگاه و نقش سازنده زنان، به عـنوان قشر مؤثر درمـیان برخی از کشورهای جهان سوم نادیده گرفته شده است؟ یا به عـبارت دیگر چرا  این قشر وسـیع  از حضور پر رنگ در شکل گیری  ساختارها و نهاد های ملی و مدنی برخوردار نیست، شاید به باور عــده ای، رویکرد مرد محور و تبعیض آمیز درمیان جوامع جهان سومی، بویژه جوامع اسلامی وعدم توزیع عادلانه فرصت میان خانم ها وآقایان، یکی از عوامل اساسی این وضعیت تلقی گردد.

بلی براساس گواهی تاریخ،  نگاه مرد سالار درعرصه های مختلف اعم ازسیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مسلط بوده است تا جای که مجال و فرصت ایفای نقش زیادی به خانم ها فـراهم نشده است تا بتوانند، ظرفیت و قابلیت های خود را در عرصه های مختلف بکار گیرند.

اما مسئله اساسی این است که آیا  خانم ها، گاهی به این موضوع فکر کرده اند که طوریکه  محدودیت های زیادی  فرا راه زنان وجود دارد، مردها نیزبا محدودیت ها وچالش های فرا وانی در درازنای تاریخ دست و پنجه نرم کرده و در نتیجه مبارزات نفس گیر و طولانی بر موانع و چالش ها فایق آمده انـد.
 به باور نویسنده عرصه ی حیات دنیاوی، عرصه تنازع  و پیکار همیشگی جهت کسب حقوق و امتیازات مشروع انسان ها اعم زن و مرد است، تجربه تاریخی نشان داده است که، فراهم شدن فرصت نسبی  برای همگان، در پی انقلاب های علمی و صنعتی پدیدار گشته است، موضوعی که کشور های جهان اول آن را تجربه کرده اند.
اما این امر درکشورهای جهان سوم، با توجه به هـنجارها وعـنعنات محکم حاکم بر روابط اجتماعی این کشورها دور از انتظار است، راه حل اساسی برای پایان دادن به این حالت و رسیدن به وضعیت مطلوب، شکستـن حصارها و چالش های برخواسته از ساخــتارهای اجتماعی، با تـکیه برآموزه های دین مبین اسلام و الگو قرار دادن زنان پاک دامن در تاریخ حیات سیاسی اسلام  است که با ایستادگی در برابر خرافات و انحرافات زمان خویش کار نامه های درخشانی، از خود بجا گـذاشتند، جا دارد که در ایــن جستار به عنوان مثال  از نقش سازنده  دو زینب یاد آور شوم.
یکی حضرت زینب سلام الله علیها که در تاریخ اسلام و قیام عاشورا، نقش فــوق العاده اساسـی ایفا نموده اسـت و دومی زینب غـزالی که در تاریـخ مبارزات نهضت های معاصر اسلامی، به عنوان یک مبارز بیدارگر و خستگی نا پذیر علیه رژیم استبدادی و سرکوب گر زمان خویش ایستاد و تا پایان زندگی اش با مبارزات فرهنگی و سیاسی، رسالت انـسانی  و دینی خویش را، به عنوان یک بانوی مسـلمان انجام داد.
جا دارد که، زنان مسلمان افغانستان، با تعقیب روش و نقش بانوان بزرگ، ادوار مخــتــلف، تاریـخ پر افتخار اسلام، و تحلیل دقیق از اوضاع و شرایط حاکم بر منطقه و با توجه به اینکه کـشورما، در نتیجه عوامل پیدا و پنهان خارجی، دچار جنگ، خون ریزی و بی ثباتی گردیده است که متأسفانه این جنگ و بی ثباتی نه تنها دست آورد های بیش از یک دهه ی پسیـن را از بین میـبرد، بلک بیشـترین قربانی را، از اطفال و زنان این سرزمین میگرد، بسیج شوند، ودرکنار برادران شان، نقش سازنده واساسی خـویش را، درعرصه های مختــلف، مخصوصاً در راستای تأمین امنیت واستقرارصلح پایدار درافغانستان ایفاء نمایند.
 در پایان بشکل مشخص شورای عالی صلح باید از نظریات مفید و سازنده اقشار مختلف کشور از جمله خانم ها، طی فراخوانی استفاده نماید، تا به لطف و مرحمت خداوند منان بتوانیم، با ارائه ی  یک راه حل معقول و مورد قناعت طرف های جنگ و منازعه کشورمان را، ازین وضعیت نجات داده و به صلح عادلانه  و ثبات واقعی دست یابیم.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.