نقشه راه برای برنامه ریزی تدویر نشست علمای افغانستان و پاکستان بحث شد

به اشتراک بگذارید

محمد عمر داوودزی نماینده خاص رئیس جمهوری در امور منطقه یی برای اجماع صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان با دکتور قبله ایاز رئیس شورای تفکر اسلامی پاکستان روی موضوعات مختلف به روز پنجشنبه مورخ ۲۰ جدی ۱۳۹۷ دیدار و گفتگو نمود.
پروسه صلح، نقش علما در تامین صلح و موضوعات مربوط به تدویر نشست مشترک علمای افغانستان و پاکستان مشمول بحث میان این دو مقام افغانستان و پاکستان بودند.


دو طرف روی نقشه راه برای تدویر نشست مشترک علمای کرام افغانستان و پاکستان غور نموده، تصمیم بر آن شد که میکانیزم کاری آن از طریق مراجع دیپلوماتیک هر دو کشور در هماهنگی شورای عالی صلح افغانستان تنظیم و نهایی گردد. نقش علما در حمایت از پروسه صلح و نیز تدویر مذاکرات مستقیم صلح میان طالبان و حکومت افغانستان را هر دو طرف مهم خوانده و دکتور ایاز ضمن اعلان وعده همکاری عملی، گفت که ناامنی در افغانستان ناامنی در پاکستان است و برای صلح باید همکاریهای عملی ادامه پیدا کند.

Comments are closed.