نشست علمای افغانستان و پاکستان در کابل برگزار میگردد

به اشتراک بگذارید

یک هیأت هشت نفری علمای افغانستان که به ریاست محترم قیام الدین کشاف عضو شورای عالی صلح و رئیس شورای علمای افغانستان جهت مذاکره با علمای پاکستان در مورد تقویت پروسۀ صلح در افغانستان به تاریخ 10 فبروری به اسلام آباد سفرنموده بود، به کشور باز گشت.

 

در نخستین نشست علمای افغانستان و پاکستان که به تأریخ 11 فبروری 2013 در هوتل میربیت اسلام آباد صورت گرفت، علمای هردو کشور بخاطر تأمین صلح و ثبات در هردو کشور و منطقه، روی نکات ذیل تأکید نمودند:

1- جلسۀ مشترک علمای افغانستان و پاکستان در ماه مارچ 2013 در افغانستان تدویر یابد و در جلسۀ مذکور از هر کشور 250 تن اشتراک داشته باشند که از هر دو کشور جمعاً به تعداد 500 تن علما دعوت گردند.

2- جهت انکشاف بعدی پروسۀ مذاکرات صلح میان علمای دو کشور، دومین نشست علمای افغانستان و پاکستان به تأریخ 21 فبروری 2013 در شهر کابل تدویر یابد.

مولوی امین الدین مظفری و مولوی شفیع الله شفیع که به نمایندگی از شورای عالی صلح در این نشست دوجانبۀ علمای افغانستان و پاکستان حضور داشتند، در یک کنفرانس مطبوعاتی نتایج این نشست را در روند گسترش پروسۀ صلح مهم و ارزنده خواندند.

 

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.