موضوع: تهیه و تدارک مقدار ۹۵۰۰۰ لېتر تېل پطرول مارک A-92 و مقدار تیل ۴۷۸۰۰ لیتر تیل دیزل مارک L-02- 62

به اشتراک بگذارید

شماره داوطلبی: (HPC/1398/G01):
شورا عالی صلح از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مقدار ۹۵۰۰۰ لیتر تیل پطرول مارک A-92 ومقدار ۴۷۸۰۰ لیتر تیل دیزل مارک L-02-62 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل (۱۰۰۰) افغانی بدست اورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز تقویمی به مدیریت تهیه و تدارکات شورا عالی صلح واقع چهاراهی صدارت تعمیر سابقه وزارت امور داخله ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر بصورت گرنتی بانکی مبلغ (۳۸۰۰۰۰) سه صدو هشتاد هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشايی در مدیریت تهیه و تدارکات، دست چپ منزل دوم تدویر میگردد.

Comments are closed.