معلم عبدالوکیل از خشونت دست کشید

به اشتراک بگذارید

یکتن از معلمان در ولایت غور که بنابر فریب دشمنان صلح و سعادت مردم افغانستان با مخالفین مسلح یکجا شده بود، با ندامت از اعمال گذشته اش به تأریخ   ۲۹ حوت ۱۳۹۴ با پروسۀ صلح یکجا شد.
عبدالوکیل فرزند عبدالحکیم باشندۀ منطقۀ غلمین مربوط شهر فیروز کوه ولایت غور که شش ماه قبل در کنار مخالفین مسلح قرار گرفته بود و به دستور آنان فعالیتهای مسلحانه را انجام میداد با درک از واقعیت های موجود از خشونت و مخالفت دست برداشته راه صلح و زنده گی مسالمت آمیز را در پیش گرفت.
عبدالوکیل طی مدتی که در کنار مخالفین مسلح قرار داشت نتوانست خشونت و فعالیتهای ضد صلح و آرامش مردم را تحمل نماید و بالاخره با آنان قطع رابطه نموده و بعد از پیوستنش به پروسۀ صلح، اکنون می خواهد به شغل مقدس معلمی خود ادامه دهد. وی درین مورد میگوید: من قبلاً معلم مکتب بودم. مدتی که از این مسلک مقدس دور بودم خیلی برایم سخت گذشت حالا که راه صلح را انتخاب کرده ام زیاد خوشحالم و امیدوارم که دوباره به شغل اصلی ام برگردم.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.