محمد عمر داوودزى با داكتر لچلن ستراهان ملاقات كرد

به اشتراک بگذارید

محمد عمر داوودزى نماينده خاص رييس جمهور و رييس دارالانشاى شوراى عالى صلح به روز سه شنبه ١٧ ثور ١٣٩٨ خورشيدى در دفتر كارى خود با داكتر لچلن ستراهان معاون بخش جنوب و غرب آسيا در وزارت خارجه استراليا، ملاقات كرد.

در اين ملاقات كه سفير آن كشور نيز حضور داشت، روى وضعيت منطقه، روند جارى صلح در افغانستان، نتايج و پيامدهاى لويه جرگه مشورتى صلح و برنامه هاى شوراى عالى صلح بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
آقاى داوودزى گفت كه در لويه جرگه مشورتى صلح بيش از ٣٢٠٠ عضو به نمايندگى مردم از تمام ولسوالى ها و اقشار جامعه اشتراك داشتند و در فضاى كاملاً آزاد در رابطه به صلح نظريات و ديدگاه هاى خود را به حكومت پيشكش كردند. وى افزود كه خوشبختانه تمام سفارشات لويه جرگه مورد قبول رييس جمهور قرار گرفت و جامعه جهانى نيز از آن استقبال كرد.
داكتر لچلن ستراهان ضمن يادآورى از برگزارى موفقانه لويه جرگه مشورتى صلح، از نظريات مردم افغانستان در قطعنامه آن لويه جرگه حمايت خود را اعلان كرد.محمد عمر داوودزى نماينده خاص رييس جمهور و رييس دارالانشاى شوراى عالى صلح به روز سه شنبه ١٧ ثور ١٣٩٨ خورشيدى در دفتر كارى خود با داكتر لچلن ستراهان معاون بخش جنوب و غرب آسيا در وزارت خارجه استراليا، ملاقات كرد.
در اين ملاقات كه سفير آن كشور نيز حضور داشت، روى وضعيت منطقه، روند جارى صلح در افغانستان، نتايج و پيامدهاى لويه جرگه مشورتى صلح و برنامه هاى شوراى عالى صلح بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
آقاى داوودزى گفت كه در لويه جرگه مشورتى صلح بيش از ٣٢٠٠ عضو به نمايندگى مردم از تمام ولسوالى ها و اقشار جامعه اشتراك داشتند و در فضاى كاملاً آزاد در رابطه به صلح نظريات و ديدگاه هاى خود را به حكومت پيشكش كردند. وى افزود كه خوشبختانه تمام سفارشات لويه جرگه مورد قبول رييس جمهور قرار گرفت و جامعه جهانى نيز از آن استقبال كرد.
داكتر لچلن ستراهان ضمن يادآورى از برگزارى موفقانه لويه جرگه مشورتى صلح، از نظريات مردم افغانستان در قطعنامه آن لويه جرگه حمايت خود را اعلان كرد.

Comments are closed.