محمد عمران مخالف مسلح پیوست شده به پروسۀ صلح در بدخشان: دخالت بیگانه ها را در کشتار مردم عملاً می دیدم و نتوانسـتم تحــمل كنــــم

به اشتراک بگذارید

یک گروه ۵ نفری مخالفین مسلح به سر گروپی محمدعمران در ولایت بدخشان به تاریخ ۲۱ سرطان سال روان با پروسۀ صلح یکجا شد. افراد گروه متذکره که با سلاح ها و مهمات جنگی مختلف النوع مجهز بودند، قبلاً در مربوطات ولسوالی جرم ولایت بدخشان فعالیت های تروریستی را انجام میدادند که با درک از ارزش صلح و شناخت ماهیت مخالفان از خشونت دست کشیده با روند صلح یکجا شدند. محمدعمران سردستۀ این گروه در مورد انگیزۀ پیوستنش به پروسۀ صلح میگوید:

 من بنابر نا آگاهی از واقعیت ها مخالف نظام شدم و بالاخره بعد از دوسال مخالفت به این حقیقت پی بردم كه جنگ و خشونت راه حل مشکلات نیست.  من دخالت بیگانه ها را در کشتار مردم عملاً می دیدم و نتوانستم تحمل كنم. تمام دستورات از خارج برای ما داده میشد. بعداً با افراد مورد اعتمادم مشوره نموده، با آنها یکجا با روند صلح پیوست شدم که اکنون احساس خوشی مینمایم. وی به ادامۀ سخنانش میگوید: خواست من از شورای عالی صلح و حكومت وحدت ملی این است كه زمینۀ نابودی مخالفین مسلح را از محل و منطقه ما روی دست گیرند و برای ما كار و مصروفیت ایجاد نمایند تا بتوانم زنده گی عادی خود را بصورت مناسب درآغوش فامیل خویش سپری نماییم.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.