محافل گفتمان صلح در ولایات کاپیسا و سرپل تدویر یافت

به اشتراک بگذارید

بسلسلۀ تدویر محافل و گفتمانهای صلح، اخیراً گردهم آیی های وسیعی جهت توضیح و تشریح ارزش و اهمیت صلح در برخی از ولایات کشور دایر گردید.

 

در محفلی که به تأریخ 5 سرطان سال روان از طرف کمیتۀ صلح ولایتی کاپیسا در تالار آن کمیته دایر گردیده بود، مسؤولین کمیتۀ صلح و دارالا نشای ولایتی ولایت کاپیسا و 25تن از نمایندگان ولسوالی های اله سای، تگاب، نجراب ومرکز کاپیسا اشتراک ورزیده بودند. درین گردهم آیی روی پرابلم ها و موانع در برابر صلح و راه های تطبیق ‌پروسۀ صلح بحث و تبادل نظر صورت گرفت و اشتراک کنندگان آگاهی یافتند که یگانه راه حل مشکلات عمده در افغانستان رسیدن به صلح از طریق تحکیم وحدت ملی در کشور می باشد. در ختم این گردهم آیی نمایندگان اقوام مختلف کاپیسا پیام خویش را صادر نمودند که در آن پیرامون ضرورت مردم به صلح و وحدت ملی تأکید صورت گرفته بود و به همگان اطمینان داده شده بود که اقوام ساکن در کاپیسا ازروحیۀ اسلامی و وطن دوستی متحدانه برخورداربوده و از مخالفین تقاضا گردیده بود تا آنها نیز بخاطر تأمین صلح و وحدت ملی در کشور دست از جنگ و خشونت بردارند و در کنار مردم خود برادر وار زندگی کنند.

همچنان محفل مشابهی به این منظور به تأریخ 7سرطان سال روان در ولایت سرپل نیز تدویر یافته بود. درین محفل عبدالغفوردستیار معاون ولایت، رئیس واعضا ی شورای ولایتی، رؤسای ادارات دولتی علماء، متنفذین، شخصیت های جهادی، اعضای کمیتۀ صلح ولایتی سرپل، فرهنگیان رؤسای همبستگی ملی، قریه داران و سایر اقشار مردم ازمرکز شهر و ولسوالی ها ی شش گانه و لایت سرپل و ولایات همجوار اشتراک ورزیده بدند.

درین محفل سخنرانان پیرامون ارزش صلح صحبت نموده گفتند ما زمانی از نعمت صلح بهره مند می گردیم که از وحدت ملی قوی برخوردارباشیم. آنها همچنان در مورد ابتکارات شورای عالی صلح وکمیتۀ صلح ولایتی سرپل توضیحات مفصلی ارایه نموده پیوستن 644 نفر به پروسۀ صلح آن ولایت را یک موفقیت بزرگ خوانده و از مردم شریف ولایت سرپل تقاضا نمودند تا بخاطر تأمین بیشتر صلح همکاری های همه جانبۀ شان را مبذول دارند.

 

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.