قطعنامه مؤسسان رابطه عالم اسلامی درمورد افغانستان

به اشتراک بگذارید

1-    شورا از افغانها میخواهد تا درحل اختلافات ذات البینی خویش خشونت را دورساخته به شریعت متوسل گردند ، تا امنیت و ثبات همه جارا فرا گرفته و به دشمن زمینه فعالیت مسیرگردد.
2-    شورا ازسازمان همکاری های اسلامی میخواهد تا جهت ایجاد وحدت و حل اختلافات ذات الببنی افغان ها تلاش بیشتری نموده و برای بوجود آوردن میکانیزم حل مشکلات آنها سعی وتلاش نماید و همچنان شورای مؤسسان ازسازمان مذکور میخواهد تا درراستای عودت مهاجرین افغان به وطن شان تلاش نماید.

3-    نشست شورای مؤسسان رابطه عالم اسلامی ازوزرای امورخارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی میخواهد تا حکما (کمیته داوران ) رابخاطر تامین صلح درافغانستان تشکیل نماید ،کمیته متذکره برای تامین صلح و آشتی ازطریق گفتگو برمبنای شریع اسلایم تلاش نماید.
4-    نشست مؤسسان کلیه نهادهای کمک رسانی را تشویق مینماید تا کمک های بشر دوستانه ای بیشتری را ازطریق ممکنه به دسترس بیوه زنان ،یتیمان و آواره گان افغانستان برسانند.
سکرتریت رابطه عالم اسلامی ازاین نماینده گی میخواهد تا نکات ذکرشده به دسترس مفامات رسمی ذیربط درافغانستان رسانده شود و ازنتیجه و دیدگاه مقابل درزمینه های توصیه شده آن سازمان را درجریان قرارداده شود.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.