فضیلتمآب پروفیسور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح دررأس یک هیئت بلند رتبه این شورا عازم ولایت بدخشان گردید

به اشتراک بگذارید

بدخشان- افغانستان : هیئت بلند رتبه شورای عالی صلح به ریاست فضیلتمآب پروفیسور برهان الدین ربانی رئیس این شورا به ولایت بدخشان سفر نمود. هدف هیئت بلند رتبه شورای عالی صلح این بود تا کمیتۀ صلح ولایت بدخشان را رسماً افتتاح نماید که پروسۀ صلح ، مصالحه ملی وبازگشت به زندگی مسالمت آمیز را به سطح این ولایت به بیش خواهد برد.

شورای عالی صلح

دارالانشاء


خبرنامه

شماره : ۲۱

تاریخ: ۲۹/اسد/۱۳۹۰

بدخشان- افغانستان : هیئت بلند رتبه شورای عالی صلح به ریاست فضیلتمآب پروفیسور برهان الدین ربانی رئیس این شورا به ولایت بدخشان سفر نمود. هدف هیئت بلند رتبه شورای عالی صلح این بود تا کمیتۀ صلح ولایت بدخشان را رسماً افتتاح نماید که پروسۀ صلح ، مصالحه ملی وبازگشت به زندگی مسالمت آمیز را به سطح این ولایت به بیش خواهد برد.
هیئت شورای عالی صلح درجریان سفر خویش به ولایت بدخشان علاوه بررساندن پیام صلح به مردم این ولایت ، درمورد پروسۀ صلح به مسؤلین ، بزرگان قوم، علمای دین ومردم ولایت بدخشان معلومات داده واز آنان خواست تا برای صلح پایدار در کشور شورای عالی صلح را یاری رسانند.
در گردهمایی که بمنظور افتتاح رسمی کمیتۀ صلح ولایت بدخشان درشهر فیض آباد مرکز این ولایت دائر گردیده بود، ابتدا محترم دوکتورشاه ولی الله ادیب والی بدخشان صحبت نموده وضمن خوش آمدید به هیئت شورا ی عالی صلح گفت که در ولایت بدخشان طالبان مسلح به سطح نیستند که امنیت این ولایت را به خطر مواجه کنند وآنهایکه درمخالفت قرار دارند نیز با تلاش های پیهم کمیته صلح ولایت بدخشان آماده پیوستن به پروسۀ صلح اند. والی بدخشان به رئیس شورای عالی صلح اطمنان داد که در راستای آوردن صلح پایدار بدخشان را نمونه برای دیگر ولایات کشور خواهند ساخت.
متعاقباً رئیس کمیته صلح ولایت بدخشان، رئیس شورای علمأ، رئیس شورای ولایتی، نماینده جامعه مدنی، نماینده بزرگان قوم ونماینده جوانان بدخشان پیرامون موضوع صحبت های مفصل نموده واطمنان دادند که در راستای صلح پایدار در ولایت بدخشان وتمام افغانستان تلاش های خستگی نا پذیر خواهند نمودند.
به تعقیب آن فضیلتمآب پروفیسور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح پیرامون روند صلح در کشور صحبت های مفصل نمود واز احساسات نیک مردم بدخشان درراستای آوردن صلح پایدار نتنها در بدخشان بلکه در سطح کشور ستایش کرد. استاد ربانی در بخشی از سخنان خویش به عوامل نا امنی هاوقتل های زنجیره ای  علما، فرماندهان جهاد وبزرگان قوم اشاره نمود و آنرا پلان های شوم وخطرناک دشمن خواند.
استاد ربانی گفت: « مردم ما باید سخت متوجه باشند این همه یک سلسله دسائیس خطرناک است بخصوص طلبا ما در مدرسه ها متوجه باشد که این جریان به نفع اسلام وبه نفع مدرسه وطالبان آن نیست بلکه بخاطر منفورساختن وبدنام ساختن اسلام وعلمای دین به راه انداخته شده است.» استاد ربانی افزود: « پیش از این که دولت وشورای عالی صلح در راستای ممانت این دسیسه ها تلاش کند باید خود طالبان  مدرسه وعلمای دین باید بدانند که این را ه درست نیست واز آن جلوگیری نمایند.»
هیئت شورای عالی صلح درجریان این سفر خویش با عده از آن قوماندانان مخالفین مسلح نیز ملاقات نمود که دراین اواخر در ولایت بدخشان به پروسه صلح پیوسته اند.
کمیته صلح ولایت بدخشان 25 عضو دارد که درآن ازبزرگان قوم ، علمای دین ، ریش سفیدان ، نماینده گان زنان ، جامعه مدنی ودیگر اشخاص با نفوذ اشتراک دارند ، این کمیته صلح ولایتی وظیفه دارد تا پروسۀ صلح مصالحۀ وبازگشت به زندگی مسالمت آمیز را در بدخشان به پیش ببرد.
شورای عالی صلح ۷۰ عضو دارد که بر اسا س پشنهادات جرگه ملی مشورتی صلح بمنظور آوردن صلح پایداروعادلانه در کشور ایجاد گردیده . شورای عالی صلح از تمام مخالفین مسلح در افغانستان میخواهد تا دست از خشونت کشیده وبه پروسۀ صلح بپیوندند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.