صلح

به اشتراک بگذارید

صلح
عقاب متبرک است.
که دل ها راتسخیرمی کند.
بی بروبرگرد،
می توان اوراهم چون قانونی پذیرفت.
ملکه است صلح،
که مارابالبخندهای دوستی آشنا می کند. –
                      درامپراتوری گسترده ی مهر؛
                      فارغ ازغصه
                      و
                      کینه.
فرشته است صلح،
(انسانی سراسرازاد)
سادگی کودکی که تعادل خودرابازمی یابد.
قورباغه است صلح،-
              گردآمده ازباران وبرف،
آوازهای روشن، برتپه های سبزی وشادی،
لالایی بی همتایی است صلح
سعادتی تقسیم شده
             میان همه ،
سرورسروران است صلح.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.