صلح امنیت ومصؤنیت را بار میآورد

به اشتراک بگذارید

صلح امنیت ومصؤنیت را بار میآورد

 دین مقدس اسلام آئینی است که همه اصول وقوانین آن از طرف خالق کائنات فرود آمده والله تعالی  این نظام را بخاطری اسلام نامیده است که مفهوم آن سلامتی ، صلح ، آشتی وتسلیم به اوامر اوتعالی  را می رساند . تامین نمودن زندگی اجتماعی درفضای مسالمت آمیز ایجاب مینماید تا انسانها از رسانیدن ضرربه همدیگر اجتناب نمایند تا بدین وسیله هدف از اعمار زمین به نحو شایسته آن که خداوند (ج ) انسانرا به خاطر آن خلیفه خویش درروی زمین خلق نموده است، برآورده شود .

صلح  امنیت ومصؤنیت را ببار میآورد ، هرآنجائیکه امنیت برقرار شود ، مصؤنیت پایدار میماند وهمیشه مصؤنیت دنباله روامنیت است وامنیت زاده صلح پنداشته می شود .اگر ارکان امنیت مختل گردد مصؤنیت دستخوش بی نظمی میگردد .

همچنان درمیان مردم صلح کردن حکم الهی است چنانچه الله تعالی درآیه ( 1) سوره انفال فرموده است :

(فاتقوا الله أصلحوا ذات بینکم وأطیعو الله ورسوله إن کنتم مؤمنین )

ترجمعه : ای مسلمانان پس شما از الله تعالی بترسید ومیان خویش اصلاح نمایید وفرمان ببرید از الله تعالی وحضرت محمد رسول برحق اش( ص)  اگر هستید مؤمنان .

رسول الله ( صلی الله علیه وسلم  ) درمورد فضیلت واجر مصلح درحدیث مبارک خویش طی یک روایتی چنین فرموده اند :

عن ابی هریره ( رض) قال : سمعت رسول الله یقول : من أصلح بین اثنین استوجب ثواب شهید .

ترجمه : از ابوهریره ( رض) روایت است که گفته است : من از رسول الله ( ص) شنیدم که میفرماید :کسیکه میان دوجانب یا دوگروه ویا دوحکومت اصلاح می کند ثواب یک شهید را کسب مینماید .

درنظام اجتماعی اسلام صلح کردن میان مردم مقام بزرگ وفضیلت عظیمی دارد تاحدی که رســـول الله ( ص) صلح را بر روزۀ نفلی درطول روز و عبادت نفلی درطول شب بهتر وفاضل تر دانسته است .

اسباب رسیدن به صلح وآشتی را عفو ، گذشت ، ترک مخاصمه واندیشه همزیستی مسالمت آمیز تشکیل میدهد . لذتی که درعفواست درانتقام نیست ، چه زیباست عفو کردن درزمانیکه انسان قدرت داشته باشد . چنانچه پیغبر خدا ( صلی الله علیه وسلم ) عفو وگذشت بی پایان داشتند .

درسوره المائده آیه 13  خداوند ( ج ) فرموده است :(فاعف عنهم واصفح ان الله یحب المحسنین ) ترجمه : پس عفو کن از ایشان ودرگذر، یقینآ خداوند دوست می دارد نیکوکاران را .

دراسلام عفو برانتقام مقدم است وآیات متعدد درمورد عفو وجود دارد که برتری مقام عفو برانتقام را نشان میدهد .دین اسلام دین عفو است نه انتقام .

   عصمت الله قانع

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.