شورای عالی صلح هیئت اجرائیوي خویش را انتخاب نمود

به اشتراک بگذارید

شورای عالی صلح

دارالانشاء


اعلامیه مطبوعاتی

شماره : ۱
تاریخ: ۲۸/میزان/۱۳۸۹

کابل-افغانستان: امروز چهار شنبه شورای عالی صلح به ریاست پروفیسور برهان الدین ربانی جلسه سوم کاری خودرا دائر نمود ، دراین جلسه کمیته موظف شده اوصول وظایف داخلی راپور خودرا به جلسه ارائیه نمود که درنتیجه اصول وظایف داخلی شورای عالی درسه فصل و28 ماده از طرف جلسه تصویب گردید.
بعد از بحث های گسترده هیئت اجرائیه این شورا مطابق اصول وظایف داخلی انتخاب گردید.
شورای عالی صلح درترکیب خویش به ترتیب سه معاون، یک منشی، نائب منشی ، سخنگو وسه مشاور دارد که همه اعضای هیئت اجرائیه این شورا خواهند بود.
درمورد چگونگی انتخابات این شورا بعد از بحث همه جانبه ، درجلسه امروز عبدالحکیم مجاهد با اکثریت ارآ بحیث معاون اول ، مولوی عطاء الله لودین بحیث معاون دوم واسدالله وفا بحیث معاون سوم انتخاب شدند.
اعضای شورابا یک صدا محمد اسماعیل قاسمیار ، حاجی دین محمد وصدیقه بلخی را بحیث مشاورین شورای عالی صلح انتخاب نمودند.
هم چنان مولی قیام الدین کشاف بحیث سخنگو، امین الدین مظفری بحیث منشی وناجیه زیوری بحیث نائب منشی شورای عالی صلح انتخاب گردیدند.
شورای عالی شش کمیته کاری دارد ودرجلسه امورز تصمیم اتخاذ گردیدکه پلانهای کاری تمام کمیته ازترتیب کمیته مربوطه ترتیب ودرجلسه بعدی شورای عالی صلح برای ارزیابی پیشکش گردد، رئیسان کمیته ها ازطرف همین کمیته ها انتخاب میشوند.
هم چنان نشان شورای عالی صلح مورد تائید همه اعضا این شورا گردید.
این شورا درنظر داردکه با انتخاب هیئت اجرائیه وکمیته ها امورمصالحه ملی ومذاکره را بشکل رسمی با سران مخالفین به پیش ببرد. ایجاد شورای عالی صلح به رضایت مردم افغانستان درجرگه ملی مشورتی صلح پنشهاد شد وازطف حکومت افغانستان منظور گردید.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بنابرپشنهادات جرگه ملی مشورتی صلح این شورا در 15 ما جاری تاسیس نمود که در آن رهبران جهادی، بزرگان قوم وعلمای دین، سیاست مداران، نمایندگان جامعه مدنی وزنان عضویت دارند. این شورا 70 عضو دارد.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.